Ako sa ?as predstavenia kráti, tak sa do éteru dostávajú stále ?al?ie rôzne ?pekulácie a informácie o mo?nej výbave a dizajne výro?ného iPhonu 8. U? pred ?asom sa hovorilo o duálnom fotoaparáte, ktorý bude v novej ?osmi?ke? umiestnený vertikálne. Práve tento fakt odha?ujú najnov?ie rendery, na ktorých je v?ak sníma? odtla?kov prstov implementovaný do obrazovky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokia? aspo? trocha sleduje? dianie v smartfónovom priemysle, tak ti rozhodne neunikli informácie od Benjamina Geskina. Je to práve on, kto ?asto úspe?ne odha?uje vlastnosti o?akávaných smartfónov mnohých výrobcov. Tentokrát sa Geskin zameral na výro?ný iPhone 8 a na svojom profile na sociálnej sieti Twitter zverejnil sériu ?al?ích záberov tohto o?akávaného modelu. Pod?a týchto snímkov sa nám táto novinka skuto?ne uká?e s vertikálnym duálnym fotoaparátom a prekvapením má by? aj sníma? odtla?kov prstov na prednej strane, v obrazovke.

zdroj fotografie: Benjamin Geskin

Nenechaj si ujs?
iPhone 8 má zbiera? e?te viac údajov o pou?ívate?och ako v?etky ostatné smartfóny doteraz

Okrem toho, ?e bude displej pokrýva? celú prednú stranu zariadenia, tak po okrajoch bude zahnutý v 2.5 tvare. Takého zahnutie v?ak budeme môc? nájs? aj na zadnej stene, ktorú bude tvori? sklo. Na prvý poh?ad sa mô?e zda?, ?e je nová 8-ka na záberoch trocha hrub?ia, no Geskin fanú?ikov uis?uje, ?e reálny model bude rozmermi ve?mi podobný aktuálnemu iPhonu 7. Dokonca mu nemá chýba? ani Lightning konektor. Vä??ina ?pecifikácií sa tak zhoduje s predo?lými správami, ktoré nám pribli?ujú to, aký iPhone 8 by sme mohli v septembri reálne vidie?.

Je v?ak otázne, ?i Apple naozaj staví na úplne bezrámikový displej a taktie? z mnohých strán prichádzajú pochybnosti o zabudovanom sníma?i odtla?kov prstov. Na túto tému znova reagoval aj Benjamin Geskin, ktorý fanú?ikom na sociálnej sieti Twitter prezradil, ?e výroba výro?ného iPhonu sa oneskorí a prvé kusy mô?u z výrobnej linky vyjs? a? v októbri ?i novembri. Je tu teda reálna mo?nos?, ?e toto zdr?anie bude zaprí?inené novým sníma?om odtla?kov prstov v displeji. V?etko je v?ak momentálne v rovine dohadov, preto tieto správy treba bra? s miernym nadh?adom.

iphone 8

zdroj fotografií: Benjamin Geskin

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
0%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]