Po v?emo?ných inteligentných gadgetoch, ktorých sme sa do?kali po?as celej existencie spolo?nosti Xiaomi, sme nadobudli pocit, ?e nás tento ob?úbený výrobca viac nedoká?e prekvapi? ?iadnym novým produktom. Trojica nedávno predstavených inteligentných zariadení nás v?ak utvrdzuje v tom, ?e sme sa hlboko mýlili.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Populele

zdroj fotografie: Xiaomi

Pripadá ti názov tohto gadgetu nápadne podobný názvu istého hudobného nástroja? Nu?, nie je to tak vôbec náhodou. ?ínsky technologický gigant sa toti?to rozhodol svojou tro?kou prispie? aj do vôd trhu s hudobným ná?iním. Do?kali sme sa tak inteligentného ukulele, ?o je v podstate men?ia 4-strunová gitara. I ke? to tak mo?no na prvý poh?ad nevyzerá, hra na tomto nástroji nie je vôbec jednoduchá. Populele je ?peciálne práve tým, ?e ?a doká?e len s pomocou tvojho smartfónu nau?i? v?etko, ?o pri hre na ukulele potrebuje? vedie?.

zdroj fotografie: Xiaomi
Jediné, ?o musí? robi?, je priklada? svoje prsty na rozsvietené LED diódy, ktorých sa celkovo na tomto gadgete nachádza a? 72. Na spárovanie so smartfónom vyu?íva Xiaomi Populele technológiu Bluetooth 4.0, pri?om ho dr?í pri ?ivote batéria s kapacitou 800 mAh. Aj bez nabitia ho v?ak mo?no pou?íva?, av?ak bez spomínaných pomocných prvkov. Táto novinka bude dodávaná spolu s cestovnou ta?kou za oficiálnu ?ínsku cenu 399 juanov, ?o je v prepo?te 55 ?.

Vylep?ená verzia Xiaomi Soocare X3

zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi Soocare X3 si mô?e? zakúpi? tu

Spolo?nos? Xiaomi nás podobne prekvapila aj druhým predstaveným gadgetom, ktorým je elektrická zubná kefka Xiaomi Soocare X3. Pravdou je, ?e produktu tohto zamerania s toto?ným názvom sme u? v minulosti od ob?úbeného ?ínskeho výrobcu do?kali. Tentoraz v?ak bola odhalená jeho vylep?ená verzia. ?istiace ?tetiny zostali nezmenené a opä? ponúkajú hrúbku 0,152 mm, pri?om ich bude vo viacerých verziách dodáva? americká spolo?nos? DuPont.

zdroj fotografie: Xiaomi

Zubná kefka ponúka tie? toto?ný dizajn so svojím predchodcom, ako aj certifikáciu IPX7, ktorá zais?uje vodeodolnos? pri trvalom ponorení. Vstavaná 1000 mAh batéria zabezpe?í výdr? a? na 25 dní. Zásadnou zmenou oproti predo?lej verzii je navý?enie krútiaceho momentu a oscilácií, ktorých po novom urobí Soocare X3 a? 37 200 za jedinú jednu minútu. Opä? si je mo?né vybra? z viacerých re?imov ?istenia a zachovala sa aj technológia Bluetooth, ktorá slú?i na spárovanie kefky s takmer akýmko?vek Android alebo Apple smartfónom. Táto kefka sa za?ne predáva? za ?ínskych 269 juanov, teda 37 ?.

Detské Xiaomi smartwatch

zdroj fotografie: Xiaomi

Posledný produkt je na oko ur?ený pre deti, no v skuto?nosti tomu tak úplne nie je. Tieto detské smartwatch majú v sebe toti?to zabudovaný GPS modul, ktorý neustále informuje rodi?a o aktuálnej polohe jeho ratolesti. Okrem toho si mô?e rodi? predom nastavi? hranicu, ktorú by jeho die?a nemalo prekro?i?. V prípade, ?e sa tak stane, na prednastavené zariadenia zavíta upozornenie s presnou polohou.

zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Toto sú Xiaomi gadgety, o ktorých si zrejme e?te nepo?ul

Aby v?ak deti nenamietali, ?e nie?o takéto musia nosi? na svojom zápästí, k dispozícii sú aj zábavné hry a rôzne aplikácie, ktoré sú zobrazované na 1,44-palcovom dotykovom displeji. Smartwatch majú zabudovanú 420 mAh batériu, ktorá ich doká?e napája? a? po dobu 4 dní. Na výber bude z viacerých pestrofarebných kombinácií, ktoré sa budú predáva? za cenu 179 juanov, ?o je pribli?ne 25 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]