Titul najvä??ieho dátového centra na svete prevezme od ?ínskeho Range International Information Group v meste Langfang nové centrum, ktoré bude postavené v Nórsku. Ideálnej?ie podmienky sná? ani nemohlo dosta?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nové dátové centrum plánuje vybudova? spolo?nos? Kolos s americko-nórskymi kore?mi. Nachádza? sa má v meste Ballangen, ktoré le?í priamo v polárnom kruhu.

Masívne rozmery

Sú?asné najvä??ie dátové centrum má rozlohu pribli?ne 576 tisíc metrov ?tvorcových. Nová stavba v Nórsku sa bude rozlieha? a? na 600 tisícoch metrov ?tvorcových a bude ma? ?tyri poschodia. Zo za?iatku vyu?ije zhruba 70 MW elektrickej energie. Ke? sa centrum po desiatich rokoch rozrastie, spotreba sa mô?e vy?plha? a? na 1000 MW (vä??ina dátových centier nepotrebuje viac ako 200 MW). Pribli?ne rovnaké mno?stvo spotrebúvajú aj dátové centrá Amazonu, no ten ich má rozmiestnené po celých Spojených ?tátoch a nie na jednom mieste ako Kolos.

dátové centrum
zdroj fotografie: Kolos

Nenechaj si ujs?
Vedci vyna?li úplne nový internet. Takto bude fungova?
Krá?ovské podmienky

Za normálnych okolností by boli náklady na prevádzkovanie takéhoto centra extrémne vysoké, no práve poloha v polárnom kruhu priná?a podstatné výhody. Mesto sa nachádza v pomerne chladnom prostredí, tak?e spolo?nos? nebude musie? utráca? nehorázne sumy za chladenie serverov. K dispozícii sú tie? chladné rieky, ktoré obsahujú mno?stvo vodných elektrární. Ke? sa k vodným elektrár?am pripojí mno?stvo veterných, vzniká 100% obnovite?ná energia. Aj ke? sa teda bude jedna? o najvä??ie dátové centrum na svete, na klímu vôbec nebude ma? zlý dopad.

dátové centrum
zdroj fotografie: Kolos

Zhá?ajú financie

Samotná spolo?nos? u? dostala na projekt milióny dolárov od súkromných investorov, no e?te rokuje s americkou investi?nou bankou o poskytnutie zvy?ných nevyhnutných nákladov. Poloha centra navy?e ponúka výhodu aj vo forme mno?stva optických káblov umiestnených pozd?? ?eleznice. Aby toho nebolo málo, ne?aleko sa nachádza aj univerzita, ktorá produkuje 200 ?tudentov s technologickým vzdelaním a mo?nos?ou zamestnania sa v centre. Zatia? nie je známe, ko?ko dát bude vedie? dátové centrum uschova? alebo spracova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.