Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Projekt Pandemické Pravdy, vykonávaný Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., sa zaoberá skúmaním konšpiračných teórií v krajinách Vyšehradskej štvorky. Z analýzy dát internetového prieskumu vykonaného v novembri až decembri 2023, vyplýva, že konšpiračné teórie o pandémii Covid-19 stále dominujú vo všetkých príslušných krajinách. Slovenskí respondenti súhlasili s týmito teóriami najviac. Na tému v tlačovej správe upozornila SAV na svojom webe.

Respondenti na Slovensku prejavili najväčší súhlas s teóriami týkajúcimi sa pandémie Covid-19. V iných krajinách V4 bol tento súhlas mierne nižší, ale stále významný. Okrem toho sa ukázalo, že súhlas s konšpiračnými teóriami často súvisí s politickými názormi a socio-ekonomickým postavením respondentov.

Freepik/Úprava redakcie

Vo všetkých krajinách V4 je najmenšia miera viery v teórie o pandémii Covid-19 medzi najmladšími respondentmi (do 30 rokov) a medzi respondentmi s vysokoškolským vzdelaním. Naopak, na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku sú respondenti, ktorí subjektívne opisujú svoju príjmovú situáciu domácnosti ako zlú, tí, ktorí najviac veria konšpiračným teóriám o pandémii Covid-19. Avšak, toto zistenie neplatí pre Poľsko.

Antivedecké konšpirácie

Čo sa týka antivedeckých konšpiračných teórií, výsledky ukázali, že Slováci a Maďari vyjadrili väčší súhlas s týmito teóriami než Česi a Poliaci. Zaujímavé je aj to, že miera súhlasu s protizápadnými konšpiračnými teóriami bola najvyššia na Slovensku a najnižšia v Poľsku.

„Tvrdenie o zmanipulovanosti výskumov verejnej mienky považujú za pravdivé vo všetkých krajinách najmä sympatizanti opozičných strán, Slovensko však predstavuje výnimku: výrok považovali za pravdu najmä voliči strán Smer a SNS,“ uvádza SAV na svojom webe.

Voliči vládnych strán na Slovensku prevažne súhlasia s tvrdením, že koncept globálneho otepľovania je nepodložený, zatiaľ čo v Českej republike a Poľsku je tento názor rozšírený medzi prívržencami opozičných politických strán. Demografické faktory, ako je vek a úroveň vzdelania, zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní postoja k tejto problematike, pričom staršie a menej vzdelané osoby majú tendenciu byť otvorenejšie voči tvrdeniam, ktoré spochybňujú existenciu globálneho otepľovania. Tento trend je pozorovateľný nielen na Slovensku ale aj v Česku a Maďarsku. V Poľsku sa takáto spojitosť nepreukázala.

Podobne ako pri teóriách o globálnom otepľovaní, aj názory na utajenie lieku na závažné ochorenia farmaceutickými firmami sú ovplyvnené politickými preferenciami, vzdelaním a subjektívnou finančnou situáciou. Tento trend platí vo väčšine sledovaných krajín, s výnimkou Poľska, kde vzdelanie a finančná situácia nemajú významný vplyv na postoje voči tejto téme.

Porovnanie týchto indexov v krajinách V4 naznačuje, že rozdiely medzi nimi sú pomerne malé v prípade konšpiračných teórií o pandémii Covid-19 a antivedeckých konšpiračných teórií, ale omnoho väčšie v prípade protizápadných konšpirácií.

Protizápadné konšpirácie

„Slováci najviac dôverujú konšpiračným teóriám, ktoré sa týkajú mimovládnych organizácií, „gender ideológie“ a biologických zbraní na Ukrajine, a českí respondenti zasa konšpiráciám o zámernej migrácii z nekresťanských krajín. Najvyššia miera protizápadných konšpiračných teórií je s odstupom na Slovensku a najnižšia zasa s odstupom v Poľsku,“ uvádza SAV.

Štatistiky ukazujú, že na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku nárast súhlasu s protizápadnými konšpiráciami súvisí s vekom respondentov, pričom najviac súhlasia tí starší. Naopak, v Poľsku s týmito teóriami najviac súhlasia respondenti v strednom veku.

Ďalej sa zistilo, že vysokoškolsky vzdelaní respondenti najmenej súhlasia s protizápadnými konšpiračnými teóriami vo všetkých krajinách V4. Zaujímavé je, že v Poľsku a Českej republike sa vzdelanie javí ako menej významný faktor v súvislosti so súhlasom s týmito teóriami.

Bing Image Creator/Freepik/Úprava redakcie

Ďalším zaujímavým zistením je prepojenie s politickými preferenciami. V Českej republike a Poľsku veria protizápadným konšpiráciám viac voliči súčasnej opozície, zatiaľ čo na Slovensku a v Maďarsku je to opačne – viac súhlasia voliči súčasnej koalície.

Tieto zistenia poukazujú na komplexný vzťah medzi socio-ekonomickými faktormi, politickými názormi a náladami vo verejnosti. Je dôležité sledovať tieto trendy a hľadať spôsoby, ako adresovať a osvetliť protizápadné konšpirácie, aby sme zabezpečili stabilnú a informovanú spoločnosť.

Porovnanie týchto indexov v krajinách V4 naznačuje, že rozdiely medzi nimi sú pomerne malé v prípade konšpiračných teórií o pandémii Covid-19 a antivedeckých konšpiračných teórií, ale omnoho väčšie v prípade protizápadných konšpirácií.

„Jedným z najzaujímavejších zistení nášho komparatívneho výskumu je skutočnosť, že prívrženci jednotlivých typov konšpiračných teórií v krajinách V4 nie sú rovnakí.

Vo všetkých krajinách sa síce rovnako hlásia viac ku konzervativizmu ako liberalizmu, ale zatiaľ čo na Slovensku a v Českej republike sa zaraďujú skôr k ľavici, v Maďarsku a predovšetkým v Poľsku skôr k pravici. S tým potom súvisia rozdiely v sociálnom zázemí prívržencov konšpirácií: zatiaľ čo na Slovensku a v Česku ide o subjektívne najchudobnejších respondentov, takéto sebazaradenie platí v Maďarsku iba čiastočne a v Poľsku vôbec.

Zdá sa, že vo všetkých krajinách V4 sú mimoriadne dôležitým faktorom súvisiacim s príklonom ku konšpiráciám politické preferencie. Prívržencov konšpirácií dokonca viac ako sociálne zázemie či vzdelanie definuje príslušnosť k politickému táboru. Ako mimoriadne dôležitý faktor hodný ďalšieho skúmania sa tak ukazuje prepojenosť konšpirácií s politickým prostredím,“ dopĺňa Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú