NASA práve oznámila, ?e ponúka pe?a?nú odmenu tomu, kto doká?e zefektívni? simula?ný kód softvéru FUN3D, ktorý slú?i na simuláciu dynamiky tekutín. Ten je interne pou?ívaný najmä v NASA, av?ak aj inými spolo?nos?ami, ako sú Boeing ?i Lockheed, ktorí vyu?ívajú softvér pri vývoji a optimalizácií nových vozidiel a motorov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Projekt FUN3D bol spustený v osemdesiatych rokoch a jeho aktívny vývoj pokra?uje dodnes. Teraz v?ak NASA h?adá pomoc u ?ikovných programátorov, ktorým ponúka odmenu vo vý?ke 13 725 ?. Odmena ?aká dvoch najlep?ích programátorov, ktorí pomô?u optimalizova? a zrýchli? kód softvéru. NASA okrem pe?a?nej odmeny v?ak ponúka aj ?al?ie odmeny za v?eobecnej?ie návrhy na optimalizáciu.

Si programátor a má? pocit, ?e by si to zvládol ? Musíme ?a v?ak sklama?. Softvér FUN3D má prísne zákony o exporte, tak?e je vo?ne dostupný len pre ob?anov USA a iba tí mô?u po?iada? o softvér a sú?a?i? tak v tejto výzve. Navy?e matematické jadro softvéru je napísané v programovacom jazyku Fortran, ktorý bol vyvinutý e?te v 50. rokoch minulého storo?ia a je stále ob?úbený medzi niektorými vedcami. To v?ak u? neplatí o jeho ob?úbenosti medzi vä??inou profesionálnych programátorov.


zdroj fotografie: NASA

NASA si od tejto verejnej výzvy s?ubuje 10 a? 1000 násobné zrýchlenie svojho softvéru. Vzh?adom na to, ?e v NASA pracuje ve?ký po?et odborníkov, in?inierov a matematikov, je toto o?akávanie tak trochu prehnané. Napriek tomu existuje ?anca, ?e sa nájde nieko?ko ?ikovných programátorov. Ve? kto sa dnes mô?e pochváli? tým, ?e pomohol NASA optimalizova? kód pre testovanie a vývoj vesmírnych lodí, ktoré be?ia na superpo?íta?och Pleiades? Tak ?o? Odvá?il by si sa vyskú?a? takúto poriadne náro?nú výzvu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.