Technológia snímania odtla?kov prstov je na svete u? pekných pár rokov a svoju cestu si postupom ?asu na?la aj do smartfónov. V?aka tomuto spôsobu ochrany by mali by? na?e osobné údaje vo vä??om bezpe?í, no nie v?dy tak tomu musí by?. Práve odtla?ok prsta je najzranite?nej?ou ?as?ou zabezpe?enia moderných smartfónov, ?o mô?e úto?ník s trochou úsilia vyu?i? vo svoj prospech.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvým Android smartfónom s touto technológiou bola v roku 2011 vtedaj?ia vlajková lo? Motorola Atrix. S ve?kým potenciálom sa táto technológia za?ala pomaly ?íri? aj do modelov od iných výrobcov a v dne?ných d?och mô?eme sníma? odtla?kov prstov nájs? v takmer ka?dom smartfóne. Jedná sa o jeden z najpohodlnej?ích spôsobov, ako odomknú? svoj smartfón, no je aj táto technológia aj dostato?ne bezpe?ná? Na oklamanie sníma?a odtla?kov prstov toti? existuje hne? nieko?ko spôsobov.

zdroj fotografie: Samsung

Výskumníci z Centra pre vývoj identifika?ných technológií dokázali smartfón so sníma?om odtla?kov prstov odomknú? iba pomocou vytla?eného 3D modelu odtla?ku. Ak by bola na vytvorenie takéhoto odtla?ku pou?itá guma, tak by v podstate mohol úto?ník nosi? cudzí odtla?ok ka?dý de? na svojich prstoch. Bravúrny kúsok sa v?ak podaril aj v roku 2014 na konferencii CCC (Chaos Communication Congress). Jeden zo zú?astnených bezpe?nostných výskumníkov vytvoril model odtla?ku prsta, ktorý patril priamo nemeckému ministrovi obrany.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský / FonTech

Nenechaj si ujs?
Skener odtla?kov prstov ako sú?as? displejov príde do prvých zariadení u? v tomto roku

Navy?e bol tento model vytvorený iba na základe vysokokvalitnej fotografie, no aj to sta?ilo na oklamanie. Práve na tieto sníma?e sa ka?dodenne spolieha obrovské mno?stvo pou?ívate?ov. Je pravdou, ?e v?aka tomuto biometrickému overovaniu sú na?e zariadenia bezpe?nej?ie, no zárove? je tento spôsob ?ahko zneu?ite?ný. Pre prístup k osobným údajom za?ínajú databázy odtla?kov prstov vytvára? mnohé bezpe?nostné agentúry, ako napríklad FBI.

zdroj fotografie: Pexels

Tá má vo svojej zbierke u? vy?e 100 miliónov odtla?kov, av?ak za ?ou nezaostáva ani americké Ministerstvo obrany, ktoré vlastní ?al?ích nieko?ko desiatok miliónov týchto jedine?ných identifika?ných prvkov. ?ím vä??ie mno?stvo ulo?ených údajov existuje, tým sa zvy?uje ?anca, ?e mô?e niekedy v budúcnosti dôjs? k ich úniku. Nechválne známym prípadom v USA je aj únik odtla?kov prstov z Úradu personálneho mana?mentu, kedy sa na verejnos? dostali záznamy a? 14 miliónov vládnych pracovníkov.

Nenechaj si ujs?
iPhone 8 má zbiera? e?te viac údajov o pou?ívate?och ako v?etky ostatné smartfóny doteraz

Podobné prípady sa v?ak mô?u odohra? kedyko?vek, no len málo zlo?incov si dá tú námahu, aby ukradli práve odtla?ok prsta potenciálnej obeti. Ak v?ak u? niekto má odtla?ok prsta, potom nie je ve?kým problémom vytvori? si model pomocou 3D tla?iarne. Stále ale existuje pomerne ve?ké mno?stvo pou?ívate?ov, ktorí toto biometrické zabezpe?enie vo svojich smartfónoch nevyu?ívajú. Ich odtla?ky sú pre vládne agentúry nezaujímavé. V ohrození sú práve tie, ktoré sa dostali do rôznych databáz a mô?u kedyko?vek uniknú? na verejnos?.


Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]