banner-redmi-pro
Android 7.0 Nougat je tu a s ním aj mno?stvo nových funkcií. Táto verzia v?ak nepriná?a takmer ?iadne dizajnové vylep?enia a novinky tak nájdeme len v útrobách medzi tisíckami zdrojových kódov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem najdôle?itej?ích dookola omie?aných funkcií v ?om nájdeme aj ?al?ie, ktoré sú spomínané menej, no pre pou?ívate?a mô?u by? ve?mi u?ito?né. Ni??ie nájdete zoznam tých najlep?ích.

Re?im Doze teraz pracuje, aj ke? sa hýbete

Android 6.0 Marshmallow priniesol nový re?im ?etrenia batéria Doze, ktorý deaktivoval mno?stvo funkcií, ke? bol smartfón ne?inne polo?ený napríklad na stole. V novom Androide je v?ak tento re?im vylep?ený a batériu ?etrí v?dy, ke? telefón nepou?ívate. Re?im sa zapína napríklad aj vtedy, ke? sa smartfón nachádza v ta?ke, aute, ?i vrecku.

android 7.0 funkcie-1

Obmedzenie mobilných dát na pozadí 

Takmer ka?dý z nás má od operátora k dispozícii dátový balí?ek, s ktorým sa musí vysporiada? do konca mesiaca. ?a?ké je to najmä s na?imi slovenskými operátormi, ktorí stále nemajú dobré slu?by. Ak nechcete o dáta prís? skôr, ako vám vypr?í platnos? dátového balíka, pomô?e vám s tým nový ?etri? dát v Androide 7.0 Nougat. Pri jeho aktivovaní systém zaká?e v?etkým aplikáciám be?iacim na pozadí prístup k mobilnému internetu. Pre udelenie prístupu k internetu pre nejakú aplikáciu ju budete musie? prida? do výnimiek. V nastaveniach si následne mô?ete nastavi? denný limit, a ke? sa k nemu budete blí?i?, aplikácie si budú pýta? povolenie na prístup k internetu.

android 7.0 funkcie-2

Dvojitým kliknutím na multitasking tla?idlo sa zobrazí naposledy pou?ívaná aplikácia

V Androide 6.0 Marshmallow bol vylep?ený multitasking a zobrazovanie otvorených kariet v prehliada?i Chrome. Android Nougat v?ak prichádza s jednoduch?ou, no ove?a u?ito?nej?ou funkciou. Dvojitým kliknutím na tla?idlo multitaskingu sa teraz otvorí naposledy pou?ívaná aplikácia, ?ím je prepínanie medzi aplikáciami e?te intuitívnej?ie. Jedná sa o akýsi ekvivalent k funkcii Alt-Tab pou?ívanú na po?íta?och. V Androide taktie? ur?ite nebude na ?kodu.

Jednoduch?ie stí?enie notifikácií

V Androide je u? dlh?í ?as dostupná funkcia, v?aka ktorej mô?eme prira?ova? aplikáciám povolenie zobrazova? notifikácie. Android 7.0 túto funkciu u?ah?uje. Ke? sa vám v notifika?nej li?te zobrazí notifikácia, ktorú si neprajete zobrazova?, sta?í na nej dlh?ie podr?a? prst a mô?ete nastavi? bu? zobrazovanie potichu, zablokova? ich, alebo ís? do podrobných nastavení.

android 7.0 funkcie-3

Manuálne nastavenie priority pre aplikácie v notifika?nej li?te

Táto funkcia je ukrytá v System UI Tuner. Notifikáciam mô?ete nastavi? prioritu zobrazovanie od 0 do 5, kedy 0 znamená úplné zablokovanie a pri 5 má teda notifikácia najvä??iu prioritu. Tieto nastavenia vôbec nie je potrebné upravova? a funkciu pravdepodobne vyu?ijete len v prípade, ak máte na notifikácie naozaj ?peciálne po?iadavky.

android 7.0 funkcie-4

Vylep?ený správca súborov

Google v minulej verzii Androidu predstavil základného správcu súborov, ktorý vedel vykonáva? len úkony, ako je prehliadanie prie?inkov, ?i premenovávanie súborov. V Androide 7.0 je správca súborov mierne vylep?ený, no stále obsahuje len najbe?nej?ie funkcie a pre roz?írenú správu súborov ur?ite odporú?ame siahnu? po alternatíve z Google Play.

android 7.0 funkcie-5

Blokovanie telefónnych ?ísiel

Ak u? máte dos? otravných telefonátov oh?adom rôznych ?zaujímavých? ponúk, skvelo vám poslú?i mo?nos? blokovania ?ísiel na systémovej úrovni. Mnoho alternatívnych ROM, ?i nadstavieb u? touto funkciou disponuje, no do ?istého Androidu sa dostáva a? teraz. Zoznam ?ísiel sa navy?e synchronizuje s va?ím Google ú?tom, tak?e v prípade obnovenia na továrenské nastavenia, ?i kúpy nového telefónu one neprídete.

android 7.0 funkcie-6

Re?im Nevyru?ova? mô?e ukon?i? najbli??í budík

V opera?nom systéme Android si mô?ete nastavi? konkrétny ?as, kedy vám prestanú chodi? notifikácie z vä??iny alebo v?etkých aplikácií. V najnov?ej verzii Androidu je pridaná skvelá funkcia, ktorá umo??uje vypnutie tohto re?imu v?aka budíku. Ak si napríklad nastavíte ?as ukon?enia re?imu na 7:00, no v konkrétny de? vstávate o 6:00, v tomto prípade sa re?im ukon?í u? o 6:00 a notifikácie vám za?nú ihne? chodi?.

android 7.0 funkcie-7

Editor prepína?ov v notifika?nej li?te

Prepína?e v notifika?nej li?te patria medzi ve?mi intuitívne spôsoby vypínania alebo zapínania rôznych funkcií. Ak niektoré z nich v notifika?nej li?te nepotrebujete, sta?í kliknú? na ikonu editora a prepína?e mô?ete bu? odstráni?, prida? nové, alebo ich len inak usporiada?.

android 7.0 funkcie-7

Nastavenie ve?kosti pou?ívate?ského prostredia

Zmena ve?kosti textu sa radí medzi úplne základné mo?nosti prispôsobenia. V novej verzii Androidu v?ak pribudla mo?nos? prispôsobenia ve?kosti aj iných systémových prvkov, ako napríklad ikon alebo textu.

android 7.0 funkcie-8

Pridanie núdzových informácií na uzamykaciu obrazovku

Novinkou je taktie? mo?nos? pridania núdzových informácií na uzamykaciu obrazovku. V prípade núdzového stavu si mô?e ktoko?vek na va?om telefóne pre?íta? informácie o vás alebo nájs? kontaktné údaje. Prida? si mô?ete napríklad va?e meno, adresu, dátum narodenia, krvnú skupinu, známe alergie, u?ívané lieky, ?i ties?ové kontakty. Musíme vás v?ak upozorni?, ?e k týmto informáciám bude ma? prístup ktoko?vek, kto bude ma? k dispozícii vá? telefón, aj bez nutnosti jeho odomknutia. Informácie sa síce nezobrazujú priamo na uzamykacej obrazovke a budete ich musie? manuálne vyh?ada?. Zvy?ajne ich nájdete na uzamykacej obrazovke po kliknutí na tla?idlo ?SOS?.

android 7.0 funkcie-9

U? ?iadne ?akanie na ?Optimalizáciu aplikácií? po ka?dej aktualizácii

Ur?ite viete, ?e Android 4.4 KitKat priniesol nový kompilátor ART, ktorý mal za úlohu zvý?i? rýchlos? na?ítavania aplikácií a hlavne zvý?enie rýchlosti celého systému. Android 7.0 Nougat toto v?etko zdokonaluje na takmer bezchybnú úrove?. V?dy po aktualizácii systému sme zvyknutí na dlhé ?akanie, kým sa aplikácie optimalizujú pre správne fungovanie. Toto mô?e trva? aj nieko?ko desiatok minút. Dokonca ani in?talovanie aplikácií nie je v?dy najrýchlej?ie a trvá nejaký ?as.

android-update-2-840x630

Nová verzia Androidu priná?a markantné zmeny a u? nebudete musie? zúfalo ?aka? na optimalizovanie aplikácií. V?etko bude prebieha? postupne na pozadí po rýchlom re?tarte. Google síce upozor?uje, ?e na za?iatku mô?e smartfón pôsobi? trochu pomal?ím dojmom, no po nieko?kých minútach bude opä? svi?ný bez ne?elaných problémov s rýchlos?ou.

Funkcie, ktoré boli nakoniec odstránené

Po?as piatich Developer Preview verzií Google testoval mno?stvo experimentálnych funkcií, z ktorých niektoré vidíme aj vo finálnej verzii systému. Bohu?ia?, niektoré sa do koncovej verzie nedostali, no pritom majú ve?mi ve?ký potenciál zauja? ?iroké mno?stvo fanú?ikov. Medzi tieto funkcie patrí dlho ?iadaný No?ný re?im a manuálna kalibrácia farieb displeja. Obidve funkcie by boli ur?ite vítaným vylep?ením. Stále v?ak tu je taká mo?nos?, ?e Google tieto vylep?enia pridá v niektorých z budúcich aktualizácií.

Android-7.0-Nougat-statue-copy

Android 7.0 Nougat síce pôsobí ako update s men?ím mno?stvom vylep?ení, no pod kapotou nájdeme vylep?enia, ktoré u?ah?ia dennodenné pou?ívanie. Nesmieme zabúda? ani na mo?nos? spú??a? dve aplikácie na obrazovke, podpora nového grafického jadra Vulkan, nová platforma virtuálnej reality Google Daydream a ako sme u? spomínali, aj mnoho ?al?ích vylep?ení v útrobách systému. Na túto aktualizáciu sa ve?mi te?íme a veríme, ?e výrobcovia ju pre nás pripravia v ?o najkrat?om ?asovom horizonte. Dajte nám vedie? v komentároch, ?i nový Android zaujal aj vás.

Na ?lánku spolupracoval Dávid Igaz.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.