Apple je jed­nou z mála spo­loč­ností, ktoré pla­tia naj­lep­ším za­mest­nan­com viac ako sa­mot­nému šé­fovi. Pýši sa tiež tým, že ne­robí roz­diely me­dzi po­hla­viami. Naj­lep­šou za­mest­nan­ky­ňou s pla­tom vyš­ším ako Tim Cook je pa­ra­doxne žena

Spo­loč­nosť Apple je známa tým, že ľudí ne­dis­kri­mi­nuje podľa po­hla­via. V mno­hých spo­loč­nos­tiach to­tiž stále za­rá­bajú muži o čosi viac ako ženy. Si­tu­ácia sa však po­maly, ale isto za­čína zlep­šo­vať. Veľ­kým vzo­rom pre os­tatných sú práve veľké mená vo svete biz­nisu. Apple si váži ženy rov­nako ako mu­žov. Toto do­ká­zala aj tým, že jej naj­lep­ším za­mest­nan­com sa stala osoba žen­ského po­hla­via.

An­gela Ah­rendts pra­cuje na se­ni­or­skej po­zí­cii ako vi­cep­re­zi­dent pre ma­lo­ob­chod a in­ter­ne­tový pre­daj. Aj na­priek tomu, že je že­nou, je naj­lep­šie pla­te­ným za­mest­nan­com. Táto 57-ročná od­bor­níčka na ob­chod za­ro­bila v roku 2017 24,2 mi­li­óna do­lá­rov. Toto je suma, ktorú ročne za­ro­bia známe ame­rické ce­leb­rity.

Keď za­mest­na­nec za­rába viac ako šéf

Naj­väč­ším prek­va­pe­ním je to, že do­konca aj sa­motný šéf spo­loč­nosti Apple Tim Cook za­rába tak­mer o po­lo­vicu me­nej ako An­gela. Vy­zerá to tak, že vo firme Apple si ako v jed­nej z mála na­ozaj uve­do­mujú, že úspech spo­loč­nosti ne­stojí na sa­mot­nom šé­fovi, ale hlavne na za­mest­nan­coch.  Sa­moz­rejme, že Tim Cook za­rába aj na ak­ciách, ktoré vlastní. V roku 2011 zís­kal z ak­cií 87,3 mi­li­óna do­lá­rov. An­gela na­stú­pila do spo­loč­nosti s na­hryz­nu­tým ja­bĺč­kom v roku 2014. Mala ob­rov­ské skú­se­nosti s ria­de­ním. Bola to­tiž šéf­kou lu­xus­nej mód­nej značky Bur­berry. Opus­tila ju však práve kvôli luk­ra­tív­nej po­nuke spo­loč­nosti Apple.

Aj keď je naj­lep­šou za­mest­nan­ky­ňou, nie je sama, čo sa vy­so­kých zá­rob­kov týka. Pre prí­klad, vi­cep­re­zi­dent pre fi­nan­cie Luca Ma­es­tri za­ro­bil za rok 2017 viac ako 24,1 mi­li­óna do­lá­rov. Ďal­ším úspeš­ným za­mest­nan­com je vi­cep­re­zi­dent pre vý­voj hard­véru Johny Srouji. Po­dobne ako Luca, aj on za­ro­bil viac ako 24,1 mi­li­óna do­lá­rov. Je prav­dou, že ľu­dia na vy­so­kých po­zí­ciách vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach bežne za­rá­bajú vy­soké čias­tky.

Apple je však vý­ni­močné v tom, že im platí viac ako sa­mot­nému šé­fovi. Toto sa len tak ne­vidí. „Ve­ríme, že fi­nančná kom­pen­zá­cia, ktorú sme vy­pla­tili vyš­šie uve­de­ným ria­dia­cim pra­cov­ní­kom za rok 2017 hodne od­ráža a oce­ňuje ich prí­nos k tomu ako sa nám darí,“ píše sa vo vy­hlá­sení spo­loč­nosti Apple.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú