V?aka nesmiernemu technologickému pokroku, ktorý za posledné roky nepochybne nastal, sa v?etky produkty vylep?ujú. Ponúkajú tak omnoho vy??í výkon, spotrebujú podstatne menej elektrickej energie a zárove? sa neustále zmen?ujú ich rozmery. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento pokrok zrejme najviac bada? pri externých úlo?iskách. Dnes toti?to nie je problém zohna? klasickú SD kartu s ohromnou kapacitou 512 GB. Takouto hodnotou donedávna nedisponovali ani pevné disky omnoho vä??ích rozmerov, pri?om prvý z nich bol predstavený a? v roku 2005. Rovnako sa zmen?ujú rozmery celých po?íta?ov, ktoré sa dnes pohodlne vojdu do vrecka nohavíc. Za v?etko hovorí nesmierny úspech minipo?íta?ov Raspberry Pi. Dobre známa spolo?nos? Nvidia v?ak rovnako chce svetu ukáza?, ?e výkonný a inteligentný po?íta? nemusí ma? zárove? ve?ké rozmery.


zdroj fotografie: Nvidia

Na nedávnej udalosti konajúcej sa v San Franciscu tento technologický gigant odhalil zariadenie s názvom Jetson TX2, ktoré má by? v?aka svojim extrémne malým rozmerom pou?ívané v rôznych prístrojoch pripojených k internetu, ozna?ovaných pod pojmom Internet vecí (Internet of Things). Tento zaujímavý ?ipset je zameraný najmä na umelú inteligenciu, ktorá sa má s jeho pomocou dosta? do produktov ?irokého zamerania. Rovnako ju má zna?ne vylep?i?, nako?ko sa v?aka nemu majú neurónové siete ?ah?ie u?i? novým veciam a zárove? tak rýchlej?ie a presnej?ie odpoveda? na otázky.


zdroj fotografie: Nvidia

?Jetson TX2 priná?a výkonné funkcie do sveta umelej inteligencie, ?ím umo?ní kon?truova? novú generáciu vysoko inteligentných prístrojov. Tie budú schopné vykona? analýzu videa z bezpe?nostných kamier, v?aka ?omu budú na?e mestá múdrej?ie a bezpe?nej?ie. Taktie? pomô?u pri výrobe inteligentnej?ích robotov na optimalizovanie výroby.? Takto sa o nových superpo?íta?och vyjadril Deepu Talla, viceprezident spolo?nosti Nvidia.

Nenechaj si ujs?
GeForce GTX 1080 Ti je najvýkonnej?ia komer?ne predávaná grafická karta na svete

Jetson TX2 v?ak nie je úplne prvým prístrojom svojho druhu. Jedná sa toti?to o nástupcu modelu Jetson TX1, oproti ktorému priná?a viaceré vylep?enia. Je toti?to dvojnásobne výkonnej?í, pri?om spotrebuje o polovicu menej energie. Vybavený je 64-bitovým 4-jadrovým procesorom, ktorému tie? dopomáha 256-jadrový grafický akcelerátor zalo?ený na Pascal architektúre. Tento superpo?íta? tak zvládne dekódova? dve 4K videá sú?asne a zárove? k nemu mô?e by? napojených a? 6 fotografických sníma?ov. Predáva? sa za?al u? v?era za cenu 565 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]