Microsoft ako jedna z najvä??ích softvérových spolo?ností na svete sa musí stara? a vyvíja? mno?stvo slu?ieb a produktov. Najnov?ím opera?ným systémom je Windows 10, ktorý u? ale od svojho predstavenia dostal nieko?ko dôle?itých aktualizácií. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na konferencii Build Developer v Seattli predstavil Microsoft zbrusu nový dizajn pre budúcu verziu Winows 10, ktorý bude zah??a? aj prvky Material dizajnu. Hlavnou úlohou nového Fluent dizajnu je umo?ni? vývojárom vytvára? prostredie, ktoré by sa mohlo dosta? do nieko?kých zariadení. Zárove? tým chcel Microsoft poskytnú? mo?nosti, ako vytvára? príjemnej?ie aplikácie v novom dizajnovom jazyku. Pri návrhu sa spolo?nos? zamerala najmä na spracovanie h?bky, vrstiev a animácií nového prostredia.

Fluent Designzdroj fotografie: Screenshot/Windows/YouTube

Nenechaj si ujs?
Windows 10 S je rýchlej?í, bezpe?nej?í a omnoho úspornej?í. Nie je v?ak ur?ený pre ka?dého

Nový Fluent dizajn by mohol do najnov?ieho opera?ného systému Microsoftu prinies? aj trochu ?priesvitnosti?, ktorá z posledných verzií zmizla. Tomu, ?e Microsoft to myslí s technológiou Holo Lens vá?ne, práve nasved?uje aj nový dizajn, v ktorom bude môc? pou?ívate? pracova? v 2D alebo 3D prostredí. S prvkami Material dizajnu, aké vyu?il Google, vyzerá novinka od Microsoftu úchvatne. K dispozícii bude aj ovládanie perom.

Fluent Designzdroj fotografie: Screenshot/Windows/YouTube

Pri tejto funkcii bude môc? pou?ívate? ovláda? celé prostredie ?peciálnym perom, ale taktie? ním bude môc? písa? do textových polí. Nový Fluent dizajn je skuto?ne ve?kým krokom vpred. Windows 8 bol skôr zameraný na dotyk, no nová 10-ka s týmto vylep?ením bude spo?ahlivo fungova? aj vo virtuálnej realite a na iných zariadeniach. Zmeny sa dotkli hne? nieko?kých ?astí systému a medzi nimi je aj kompletne prerobený emailový klient, systém súborov ?i pracovná plocha, ktorá v holografickom re?ime vyzerá absolútne dokonale. Ve? presved? sa sám a nenechaj si ujs? ?al?ie inovácie Fluent dizajnu v prilo?enom videu.

zdroj fotografií: Screenshot/Windows/YouTube

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
81%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]