Jeden z najvä??ích softvérových gigantov, Microsoft, len pred pár d?ami uvo?nil pre pou?ívate?ov ve?kú aktualizáciu ?Creators Update?. Medzi mnohými inováciami mô?u pou?ívatelia nájs? aj vylep?enú verziu webového prehliada?a Microsoft Edge. Ten pre?iel viacerými zmenami, v?aka ?omu je omnoho efektívnej?í ako konkurencia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolu s novým opera?ným systémom Windows 10 pri?iel na svet aj nový webový prehliada? Edge, ktorý si na mu?ku vzal svojho najvä??ieho rivala. Na odpove? od Google v?ak Microsoft dlho nemusel ?aka? a vylep?ený Chrome hravo porazil vtedaj?iu verziu Edge. Spolo?nos? Billa Gatesa sa ale nedala odbi? a v najnov?ej aktualizácii priná?a aj svoj inovovaný prehliada?. Aby sa potvrdila efektívnos? novej verzie, tak urobil Microsoft porovnanie s konkurenciou.

zdroj fotografie: BGR

Testovanie prebiehalo na 3 identických zariadeniach Surface Book a ú?elom bolo preukáza?, ?e prehliada? Edge je vo vyu?ívaní energie omnoho efektívnej?í ako konkurencia. Ka?dé zo zariadení prehrávalo to isté video a? dovtedy, kým sa batéria notebooku úplne neminula. Aj u rovnakých notebookov je v?ak pomerne zlo?ité takto mera?, preto?e na ka?dé zo zariadení mô?u vplýva? rozdielne faktory. Microsoft dokázal, ?e jeho webový prehliada? Edge je skuto?ne efektívnej?í. Prvé zariadenie, na ktorom bola spustená Mozilla Firefox, sa po vy?erpaní energie vyplo u? po pribli?ne 7 hodinách.

zdroj fotografie: techviral

Nenechaj si ujs?
Microsoft vypustil obrovský update pre Windows 10! Toto by si mal o ?om vedie?

Druhé miesto obsadil Google Chrome, ktorý vydr?al prehráva? video o ?osi viac ako 9 hodín. Absolútnou jednotkou v tomto testovaní sa tak stal práve Microsoft Edge s ?asom prehrávania videa neuverite?ných 12 hodín a 31 minút. Pri porovnávaní spotreby energie bol pou?itý ?peciálny nástroj BrowserEfficiencyTest. Microsoft dokázal oficiálne potvrdi?, ?e nová verzia prehliada?a Edge spotrebuje a? o 31 % menej energie ako Google Chrome a zárove? je o 44 % efektívnej?ia ako Mozilla. Celý test si mô?e? pozrie? na prilo?enom videu ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]