U? je tomu nejaký ten piatok, ?o do Facebooku pribudli rôznorodé reakcie na príspevky. Tie sa ihne? od svojho spustenia te?ili ve?kej popularite a dnes ich u? pova?ujeme za be?nú sú?as? tejto ob?úbenej sociálnej siete. Reakcie budú dokonca s najvä??ou pravdepodobnos?ou ?oskoro implementované aj do aplikácie Messenger.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a dostupných informácií Facebook v sú?asnosti túto funkciu testuje a je tak len otázkou ?asu, kedy sa dostane k pou?ívate?om formou aktualizácie aplikácie. Samozrejme sa nezabúda ani na webovú verziu Messengeru, ktorá je u? taktie? nieko?ko tý?d?ov dostupná priamo zo stránok Facebooku. Po úspe?nej testovacej fáze tak bude? môc? reagova? na správy podobne ako na príspevky. Samozrejme bude? ma? na výber z pozitívnych reakcií, ako aj tých negatívnych, ktoré majú by? dokonca obohatené o ?palec dole? (dislike). Pridaná funkcia bude taktie? obsahova? jednoduchý náh?ad reakcií na konkrétne správy, ktoré budú vyobrazené po ich boku.

zdroj fotografie: TechCrunch

?V?dy s ob?ubou testujeme nové funkcie, ktoré by mohli u?ini? komunikáciu v Messengeri e?te o ?osi zábavnej?ou a pútavej?ou. Myslíme si, ?e presne takým prvkom by mohol by? tento ná? malý test, ktorý umo?ní ?u?om vyjadri? ich pocity na konkrétne správy.?, takto znie oficiálne vyjadrenie modrej sociálnej siete pre portál TechCrunch.

Nenechaj si ujs?
Vynovené smajlíky od Facebooku sú tu: Nový dizajn a jeden vä??í úlet

Nové reakcie tak rozhodne doká?u obohati? internetovú komunikáciu s tvojimi blízkymi, ktorým bude? môc? da? jasne najavo, ?i sa ti ich správy pozdávajú alebo nie. Pou?itie spomínanej ?dislike? reakcie je v?ak mierne zará?ajúce, nako?ko toto tla?idlo bolo zrejme najviac ?iadané pri reakciách na príspevky, no Facebook ?iadosti svojich pou?ívate?ov nevyhovel. Bude zaujímavé sledova?, ?i sa táto kontroverzná reakcia dostane aj do finálnej verzie dostupnej pre v?etkých. V prípade, ?e sa tak stane, ob?úbená sociálna sie? zrejme bude ma? na svedomí zopár nepríjemných hádok medzi priate?mi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]