V dne?ných d?och je komunikovanie prostredníctvom sociálnych sietí be?nou zále?itos?ou. Pre pou?ívate?ov smartfónov je k dispozícii mnoho ?etovacích aplikácií, no najpopulárnej?ou z nich je ur?ite Facebook Messenger. Ten má mno?stvo skvelých funkcií, no tvoj smartfón doká?e aj poriadne potrápi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak teda aj tebe táto klasická verzia aplikácie Messenger preká?a, nezúfaj, preto?e spolo?nos? teraz priná?a od?ah?enú Lite verziu aj k nám, na Slovensko. Pre vä??inu z dne?ných aplikácií v na?ich smartfónoch je potrebné internetové pripojenie, ?i u? pomocou bezplatného Wi-Fi, alebo platených dát operátora. Pou?ívatelia v mnohých rozvojových krajinách v?ak majú so stabilným internetovým pripojením ve?ký problém, kvôli ?omu je pre nich ve?mi obtia?ne vyu?íva? aj také aplikácie ako Messenger. Facebook v?ak na svojich zákazníkov myslel a vypustil do viac ako 132 krajín sveta, vrátane Slovenska, od?ah?enú verziu Messenger Lite.

zdroj fotografii: Screenshot/play.google.com

Nenechaj si ujs?
Umelá inteligencia s vlastným asistentom u? aj v Messengeri! Pozri sa, ako bude vyzera?

Tá doká?e spo?ahlivo pracova? aj s pomalým internetom a u?etrí pou?ívate?ovi mnoho megabajtov dát. Od?ah?ená verzia najpou?ívanej?ej ?etovacej aplikácie je primárne ur?ená pre majite?ov star?ích zariadení, ktoré nedisponujú vysokým výkonom a kvalitnou batériou. Aby sa zní?ila spotreba energie a dát, musel Facebook verzie Lite odobra? niektoré funkcie. Pou?ívate? so star?ím smartfónom tak nebude môc? posiela? rôzne príbehy a vyu?íva? ostatné funkcie klasického Messengera.

zdroj fotografii: Screenshot/play.google.com

Táto verzia je primárne ur?ená len na posielanie správ, prípadne fotografií a nálepiek. Aj napriek rôznym chýbajúcim funkciám je najdôle?itej?ou výhodou Messengeru Lite jeho nenáro?nos?, a teda prostredníctvom neho mô?u komunikova? pou?ívatelia z akéhoko?vek kúta sveta, kde je i slabé internetové pripojenie. Messenger Lite je u? teraz dostupný na stiahnutie v obchode Google Play.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
43%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]