Sníma?e odtla?kov prstov nám výrazne u?ah?ili prístup k smartfónon, dverám, ale aj trezorom. ?oskoro by sa dokonca mohli dosta? aj na platobné karty, ?o by znamenalo výraznú evolúciu v oblasti platieb kartou. Technológiu za?al vyvíja? MasterCard.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nové biometrické karty sú momentálne testované v Ju?nej Afrike a MasterCard ich plánuje vypusti? do zvy?ku sveta koncom roka. Av?ak kým sa na ne pripraví aj tvoja banka, e?te nejaký ?as to potrvá. Akonáhle bude technológia pripravená pre verejnos?, bude fungova? nasledovne. Najprv ?a tvoja banka informuje o dostupnosti biometrickej karty. Následne pôjde? do banky, kde ti naskenujú odtla?ky a ulo?ia ich na EMV ?ip tvojej platobnej karty. Na karte mô?e? ma? ulo?ené maximálne dva odtla?ky, pri?om musia výhradne patri? iba tebe.

mastercard

zdroj fotografie: Cherlynn Low / Engadget

nenechaj si ujs?
Toto je najlep?ia elektronika roku 2016 pod?a expertov

Ak ?a teda náhodou napadlo, ?e druhý si naskenuje niekto iný, aby mal jednoduch?í prístup k tvojej karte, rovno na to zabudni. Po absolvovaní týchto krokov u? bude karta pripravená na platby overené pomocou odtla?kov. Dobrou správou je, ?e predajcovia nebudú musie? meni? svoje terminály. Nové karty prekvapivo nie sú hrub?ie ako tie, ktoré dnes poznáme. Sníma? odtla?kov prstov sa nachádza v ich pravej hornej ?asti, tak?e je ?ahko prístupný. Akonáhle vlo?í? kartu do terminálu, zariadenie komunikuje s bankou o tvojej identite a vý?ke transakcie. Nasleduje overenie identity pomocou odtla?ku. Senzor naskenuje tvoj odtla?ok a po?le informáciu do ?ipu karty, ktorý rozhodne, ?i si jej vlastník alebo nie. Aj ke? tento proces mo?no vyzerá trochu zlo?ito, v skuto?nosti prebehne ve?mi rýchlo.

mastercard

zdroj fotografie: MasterCard

Fungova? to bude, samozrejme,  iba u predajcov, ktorých terminál podporuje ?ipové karty. Pokia? v?ak doká?e pre?íta? iba star?í magnetický prú?ok, sníma? odtla?kov fungova? nebude. V?aka ve?kej popularite sú ale nové terminály dos? roz?írené aj u nás na Slovensku, tak?e v tomto ve?ký problém nevidíme. Pre niekoho mô?e znie? zle iba nutnos? náv?tevy banky a pravdepodobne aj dlh?ie ?akanie. Te?í? sa na túto inováciu?

mastercardzdroj fotografie: Cherlynn Low / Engadget

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.