Na svete existuje len zopár ?udí rovnako úspe?ných ako je CEO Facebooku, Mark Zuckerberg. Jeho sociálnu sie? sa mu za 13 rokov podarilo dosta? z oby?ajnej internátnej izby a? na fenomén s dvomi miliardami pou?ívate?ov po celom svete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Cie?om projektu bolo pôvodne iba spoji? svet, no v sú?asnosti u? Facebook pracuje aj na dronoch a iných formách poskytovania internetu do tých ?astí sveta, kde je jeho dostupnos? ?iadna alebo obmedzená. Zuckerberg má nad Facebookom úplnú kontrolu a jeho hodnota ?iní pribli?ne 63 miliárd dolárov. 33-ro?ný Mark sa tak stal jedným z najbohat?ích ?udí na svete v radoch generálneho riadite?a Amazonu (Jeffa Bezosa), Billa Gatesa a Warrena Buffeta.

Zuckerberg vyrástol v dedine Dobbs Ferry pri New Yorku. Jeho rodi?ia sa volali Edward a Karen Zuckerbergovci, pri?om otec bol zubár a mama psychiatri?ka. Spolo?nos? mu robili traja súrodenci: Randi, Donna a Arielle.

mark zuckerberg
zdroj fotografie: StreetAdvisor

Ke? mal Mark 12 rokov, pomocou Atari BASIC vytvoril program pre posielanie správ pod menom ?Zucknet?. V takomto mladom veku u? za?ínal aj programova? po?íta?ové hry pre svojich kamarátov.

Po?as ?túdia na renomovanej akadémii Phillips Exeter v ?táte New Hampshire vytvoril platformu pre streaming hudby. Záujem o neho prejavili spolo?nosti Microsoft aj AOL, av?ak Mark v?etky ponuky odmietol.

Nenechaj si ujs?
Mark Zuckergberg chce zavies? nový technologický trend, ktorý mô?e definitívne zru?i? existenciu smartfónov

Ke? Zuckerberg za?al ?tudova? na Harvardskej univerzite v roku 2002, onedlho získal poves? kvalifikovaného vývojára. Jeho prvým hitom bolo „Face Mash“, aplikácia typu ?hot-or-not-style?, ktorá pou?ívala obrázky svojich spolu?iakov, ktoré si hackol zo ?kolských administratívnych identifika?ných súborov. U? po?as prvých ?tyroch hodín získal 22 000 zobrazení stránky od 450 ?udí. Harvard rýchlo nariadil, aby Zuckerberg aplikáciu stiahol, ke??e univerzita mala obavy z autorských práv a bezpe?nosti.

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Flickr

So sociálnou sie?ou ?The facebook? za?al na svojej internátnej izbe s nieko?kými kamarátmi. Po druhom ro?níku odi?iel zo ?koly a za?al sa svojej zá?ube venova? naplno.

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Tumblr

Spolo?nos? získala 12,7 miliónov dolárov e?te v ?ase, ke? Zuckerberg sotva dosiahol vek, kedy mohol legálne pi?.

Len málo generálnych riadite?ov technologických spolo?ností sa dostalo na plátna kín. Marka to v?ak neminulo a jeho príbeh sa do?kal filmu ?The Social Network? (Sociálna Sie?). Film získal osem nominácií na Oscara, no Zuckerberg tvrdí, ?e ve?a detailov vo filme je nesprávnych. Rolu Seana Parkera a Marka Zuckerberga si zahral Justin Timberlake, respektíve Jesse Eisenberg. 

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Sony Pictures/“The Social Network“

Dnes u? Facebook pou?ívajú pribli?ne dve miliardy ?udí. Ka?dý ?tvr?rok spolo?nos? zarobí miliardy dolárov iba tým, ?e pou?ívate?om zobrazuje reklamy. 

Akcie Facebooku sa dostali na verejnos? 18. mája 2012. Prvou verejnou ponukou akcií (IPO) získala spolo?nos? 16 miliárd dolárov, ?o je vôbec najvy??ie IPO zaznamenané u technologických spolo?ností. Zuckerberg sa tým pádom za jednu noc stal 29. najbohat?ím ?lovekom sveta.

Napriek tomu, Zuckerberg pod?a svojho oble?enia na bohatého ?loveka ve?mi nevyzerá. Be?ne nosí mikinu alebo sivé tri?ko s d?ínsami. 

Nejazdí dokonca na ?iadnej Tesle alebo Ferrari. Jeho autom je toti? ?ierny Volkswagen GTI s manuálnou prevodovkou, ktorý stojí okolo 30 tisíc dolárov.

volkswagen gti
zdroj fotografie: Volkswagen

To ale neznamená, ?e nevlastní ?iadne iné autá. V jeho gará?i parkuje napríklad Acura TSX a údajne si zaplatil aj za talianske super auto Pagani Huayra, ktorého cena za?ína na úrovni 1.3 miliónov dolárov.

Pagani Huayra
zdroj fotografie: Pagani

Mark sa o mí?anie pe?azí Facebooku vôbec nebojí. Medzi jeho akvizíciami sa nachádza Instagram v hodnote jednej miliardy dolárov, WhatsApp za 19 miliárd dolárov a Oculus za dve miliardy dolárov.

Av?ak Zuckerberg nemô?e v?dy dosta? to, ?o chce. V roku 2013 sa pokú?al kúpi? Snapchat za tri miliardy dolárov, no CEO Evan Spiegel ponuku odmietol.

snapchat
zdroj fotografie: Pixabay

Zuckerberg ka?doro?ne organizuje konferenciu vývojárov Facebooku, kde oznamuje plány spolo?nosti. Predtým, ne? konferencia prilákala tisíce ú?astníkov, Zuck sa predstavoval v ?abkách.

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Facebook

Nenechaj si ujs?
Tenisky ako symbol technologickej ve?moci Silicon Valley. Pozri sa, ?o si obúvajú tí najvä??í priekopníci

V máji 2017 sa vrátil na Harvard ako najmlad?í za?ínajúci re?ník. Dostal tie? ?estný doktorát.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.