V dne?ných d?och sa ekologické zdroje energií stávajú ?oraz populárnej?ími a medzi ne patria hlavne solárne panely. Za posledné roky sa technológia výroby týchto panelov posunula výrazne vpred, v?aka ?omu sú teraz ove?a dostupnej?ie. Aj napriek tomu v?ak solárne panely vyu?íva iba minimum domácností, no to by sa mohlo ?oskoro zmeni?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedcom z Univerzity v Newcastle sa podarilo vyvinú? prelomový spôsob, ako získava? solárnu energiu e?te lacnej?ie a jednoduch?ie. Doteraz známe solárne panely na svoje fungovanie vyu?ívajú fotovoltaické ?lánky, ktoré sú chránené sklom. Sú v?ak ve?ké a v niektorých prípadoch aj nepraktické. Paul Dastoor spolu so svojim výskumným tímom ale vyvinul nový typ solárnych panelov. Tie je mo?né jednoducho vytla?i? na be?nej tla?iarni. V porovnaní s klasickými panelmi ich hrúbka dosahuje pribli?ne 0,1 mm.

Solarne panelyzdroj fotografie: Screenshot/University of Newcastle (UON), Australia/YouTube

Nenechaj si ujs?
Elon Musk spú??a predaj solárnej strechy! Stojí e?te menej ako klasická ?kridla a má aj do?ivotnú záruku

Po úspe?nom vytvorení týchto revolu?ných solárnych panelov sa tím pustil do ich testovania. Prvé ?lánky osadili na streche o rozlohe 100 m2, aby ich mohli vyskú?a? v reálnych podmienkach. Testovanie a zdokona?ovanie vytla?ených solárnych ?lánkov mô?e e?te chví?u trva?. Po úspe?ných skú?kach sa v?ak táto nová technológia mô?e dosta? do predaja a v porovnaní s doteraj?ími ponukami solárnych ?lánkov bude omnoho lacnej?ia. Cena za jeden takýto solárny ?lánok by toti? mohla prekro?i? sumu len 6,5 ?.

Elon Musk nedávno uviedol do predaja inovatívne solárne panely, z ktorých je mo?né posklada? celú strechu rodinného domu. Cena jedného panela, respektíve dla?dice sa v?ak pohybuje na úrovni 210 ?, ?o je neporovnate?ne vy??ia suma ako v prípade týchto tla?ených solárnych panelov. Práve v?aka ich ve?kému potenciálu sa mô?e sta? solárna energia e?te lacnej?ou ako doteraz a roz?íri? sa do mnohých domácností, ?omu by sa zárove? pote?ilo aj ?ivotné prostredie okolo nás.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
6%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
6%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]