Rakovina, ?o by jedna z najzákernej?ích chorôb aké ?udstvo pozná, si nevyberá. Postihuje mu?ov, ?eny, ale aj deti, bato?atá ?i dokonca doj?atá. Práve medzi týmito malými, nevinnými stvoreniami sa naj?astej?ie vyskytuje typ rakoviny zvaný neuroblastóm. Ten v?ak onedlho viac nemusí predstavova? riziko, nako?ko sa vedcom z jednej Floridskej univerzity podarilo ?osi nevídané.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S najvä??ou pravdepodobnos?ou si u? aj ty jedol nie?o, ?o obsahovalo aromatickú koreninu s názvom kurkuma. Tá je preslávená blahodárnymi ú?inkami na ?udský organizmus a u? dlh?iu dobu sa o nej hovorí aj ako o lieku na rakovinu. Doposia? v?ak jej ú?inky v boji proti tejto chorobe neboli jasne preukázate?né a mnohí tak zostali vo?i ú?inkom tejto koreniny skeptickí. Vedci z University of Central Florida v?ak kurkumu podrobili viacerým testom, ktoré jej antikarcinogénne ú?inky potvrdili.

Definitívny liek na rakovinu?

zdroj fotografie: Autoimuncare

Aby sme boli presní, samotná kurkuma nie je tým, ?o doká?e bojova? proti rakovinotvorným bunkám. Konkrétne s nimi toti? bojuje chemická látka s názvom kurkumín, ktorú táto ob?úbená korenina obsahuje. Hoci sa vedcom jej pozitívne ú?inky podarilo potvrdi?, stále nemáme nad rakovinou nadobro vyhraté. Kurkumín toti? pomáha len pri niektorých typoch rakoviny, pri?om jeho pridávanie do lie?iv nie je kvôli chemickej nestabilite a nízkej rozpustnosti tejto látky vôbec jednoduché.

Skvelá alternatíva ku chemoterapii
Nenechaj si ujs?
Prvá kamenná Xiaomi predaj?a otvára v ?esku u? o pár dní. Takéto majú by? ceny

Skupina vedcov pod vedením profesorky Tamarah J. Westmorelandovej v?ak pri?la na rie?enie týchto problémov. Sú ním nano?astice oxidu céru, ktoré sú v kombinácii s kurkumínom e?te ú?innej?ie v boji s rakovinou ako be?né lie?ivá. Profesorka Westmorelandová si myslí, ?e mô?e ís? o k?ú?ový objav, ktorý ponúkne alternatívu k chemoterapii, ktorá práve pri lie?ení doj?iat vhodná nie je. Dovtedy, ne? za?nú tieto nano?astice zachra?ova? ?udské ?ivoty, je v?ak potrebné vykona? e?te ve?ké mno?stvo laboratórnych testov. V ka?dom prípade sa v?ak jedná o znak, ?e nad touto zákernou chorobou mô?eme v budúcnosti definitívne vyhra?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]