V portfóliu Apple nájdeme mnoho zariadení, ?i u? ide o notebooky, smartfóny, alebo aj výkonné po?íta?e Mac Pro. Práve posledný pokus spolo?nosti vytvori? novú pracovnú stanicu príli? nevy?iel. Tak sa na svet dostalo zariadenie v tvare odpadkového ko?a s problémovým chladením. Kalifornský gigant si chybu zrejme uvedomil a do budúcnosti s?úbil, ?e prinesie omnoho lep?iu verziu.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na koncepte nového Mac Pro zapracovali dizajnéri zo ?túdia CURVED/labs, ktorí kompletne zmenili nielen dizajn zariadenia, ale aj jeho kon?truk?nú stránku. Aj napriek men?ím rozmerom v?ak v sebe tento návrh skrýva ve?ký potenciál. Vo výbave konceptu tak nájdeme dva sloty pre grafické karty NVIDIA GTX 1080 ?i ?ahko prístupný procesor, opera?nú pamä? RAM a interné úlo?isko. Práve spôsob, akým sú jednotlivé komponenty umiestnené, nazna?uje, ?e budúci Mac Pro si bude môc? pou?ívate? dodato?ne vylep?ova?.


zdroj fotografie: CURVED/labs

Nenechaj si ujs?
Apple kone?ne o?iví svoj najvýkonnej?í po?íta?, a to vo ve?kom ?týle! Po neuverite?ných 1208 d?och

Ide v zásade o ve?ké zmeny, ke??e pri aktuálnom modeli sa dizajn nezmenil nieko?ko rokov a navy?e ho trápia aj problémy s chladením. V novom koncepte mô?e? vidie? otvory pre odvod teplého vzduchu, v?aka ?omu budú problémy s chladením nadobro za?ehnané. Dizajnéri nezabudli ani na konektivitu, ktorá zah??a podporu pre USB-C, USB-A a HDMI konektory.


zdroj fotografie: CURVED/labs

Chýba? nebude ani inovatívny TouchBar a na zapnutie zariadenia vyu?ije? odtla?ok prsta vo funkcii TouchID. V?etky tieto informácie znejú naozaj skvelo, no smutnou správou je, ?e si na nový Mac Pro musíme e?te poriadne dlho po?ka?. ?epká sa toti?, ?e ho Apple nepredstaví skôr ako v roku 2019. V minulosti sme u? mali mo?nos? vidie?, ako spolo?nos? priniesla nové zariadenie, presnej?ie sa jedná o iPod, ktoré bolo navrhnuté, vyrobené a predstavené len za 9 mesiacov. Je preto mätúce, pre?o Apple potrebuje to?ko ?asu na vytvorenie nového Mac Pro.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]