Apple to pri silnej konkurencii v segmente smartfónov nikdy nemal ?ahké. V tomto odvetví pôsobí kalifornská spolo?nos? u? dlhých 10 rokov. Pri príle?itosti tohto výro?ia má na trh uvies? aj svoj doteraz najlep?í iPhone vôbec. Aby výro?ný iPhone 8 predbehol konkurenciu na kilometre, musí dosta? rovnako ?pi?kovú výbavu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V tomto roku mnohí fanú?ikovia Apple o?akávajú, ?e gigant predstaví hne? nieko?ko smartfónov. Na jese? tak budeme môc? vidie? vylep?ené verzie minuloro?ného 7-?ky, ktorým za ?íslicu pribudne písmeno ?S?. Av?ak v?etku pozornos? na seba strháva iPhone 8. Výro?ný smartfón Applu, ktorý mô?e nies? aj ozna?enie iPhone X, má pod?a posledných správ prinies? doteraz nevídanú výbavu. V nej v?ak nájdeme aj duálny fotoaparát, no novinkou bude tie? 5,8″ OLED displej a vä??ia vnútorná pamä?. Celý dizajn v poradí desiateho iPhonu prerobí výrobca od základov.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iPhone 8zdroj fotografie: TechnoBuffalo

Kon?trukciu vytvorí nerezová oce? a zadná stena ponesie odolné sklo. Na prednej strane u? nemusíme nájs? ?iadne domovské tla?idlo so sníma?om odtla?kov prstov. To sa toti?to má presunú? priamo do displeja. Táto technológia e?te nie je dotiahnutá do úplného konca, ?o mô?e spôsobi? jej neskor?í príchod. Okrem domovského tla?idla majú zmiznú? aj hardvérové tla?idlá na ovládanie hlasitosti a tla?idlo napájania. Tie budú nahradené ich dotykovými verziami, ?o dodá iPhonu 8 e?te futuristickej?í dizajn. S mno?stvom nových funkcií rastie aj spotreba batérie. Tá pod?a tvrdení Fast Company príde s vä??ou kapacitou, no závratné zmeny ur?ite netreba o?akáva?.
iPhone 8zdroj fotografie: TechnoBuffalo

Nenechaj si ujs?
Najnov?í koncept iPhonu 8 je snom ka?dého fanú?ika futuristických smartfónov

?ere?ni?kou na torte má by? podpora pre 3D snímaciu technológiu. S jej pomocou bude smartfón podporova? AR aplikácie a rovnako sa postará o lep?ie zabezpe?enie. V?etky tieto informácie znejú úchvatne, no malý há?ik sa tu predsa nájde. Tým há?ikom je cena. Ak sú v?etky tieto informácie pravdivé, od nového iPhonu 8 mô?eme ?aka? poriadne vysokú cenovku. Dokonca sa zrejme stane najdrah?ím iPhonom v doteraj?ej histórii spolo?nosti. S predpokladanou cenou 938 ? tak prekoná aj najvy??iu verziu aktuálneho iPhonu 7 s 256 GB úlo?iskom za 908 ?.

iPhone 8zdroj fotografie: TechnoBuffalo

Zobrazi? slovenskú cenu iPhone 7

Je ale mo?né, ?e mnoho zákazníkov skôr uprednostní iPhony 7S/7S Plus, ktoré budú dostupnej?ie. No ten, kto si potom kúpi iPhone 8, bude rozhodne vyt??a? z davu. Pokia? chce Apple tento rok skuto?ne prekona? silnú konkurenciu, ktorá nasadila vysoké nároky, bude musie? svoj výro?ný smartfón prekopa? od základov. Zatia? v?ak nie je isté, ?o v?etko zo spomínaných vlastností iPhone 8 prinesie, no u? teraz rozbúril vody technologického priemyslu, a to e?te nebol ani oficiálne ohlásený.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
36%
Páči sa mi to
16%
Chcem to
4%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
16%
Neznášam to
22%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]