banner-iphone-7Budúcoro?ný iPhone 8 ponesie prívlastok výro?ný, nako?ko sa bude jedna? o jubilejnú desiatu generáciu smartfónu, ktorý spolo?nos? predstavuje od roku 2007. O?akáva sa, ?e Apple do 8-?ky vlo?í ve?a úsilia, aby bol e?te lep?ím ako doteraj?ie modely. Najnov?ie správy hovoria o implementovaní kvalitnej?ieho fotoaparátu a o optickej stabilizácii obrazu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem toho, ?e iPhone 8 by mohol prinies? aj nový dizajn, mal by by? vybavený tým najlep?ím, ?o Apple ponúka. ?asto sa za?ína hovori? o e?te kvalitnej?om duálnom fotoaparáte. Tento nový systém duálnych fotoaparátov by pod?a analytika Ming-Chi Kuoa mohol by? pou?itý a? v troch nadchádzajúcich modeloch budúci rok, aj ke? sa opä? nepredpokladá, ?e model s najmen?ím displejom prinesie vo svojom tele duálny fotoaparát. Gigant predstaví aj vylep?ený teleobjektív, a to kvôli nemalému zvý?eniu kvality fotografii, no da?ou za túto inováciu bude zvä??ený sníma?.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone-7-oficialne-11

Takéto rozhodnutie sa v?ak následne odrazí na dlh?om kalibra?nom ?ase a komplexnej?om montá?nom procese, ?oho výsledkom je, ?ia?, vy??ia koncová cena. Do predstavenia e?te ostáva nieko?ko mesiacov, no u? teraz sa hovorí o troch verziách iPhonu 8. Apple pôjde s ve?kos?ou obrazoviek od 4,7″ vy??ie. ?al?í model by mal disponova? 5,2″ displejom, ktorý je takým kompromisom pre v?etkých a posledná verzia ponesie ve?ký 5,5″ displej. Najvä??í zo súrodencov by mal zárove? obsahova? aj ?pi?kový OLED displej, zatia? ?o jeho men?í bratia dostanú ?len? klasický LCD displej.

TIP: Apple sa pokú?a presunú? kompletnú výrobu iPhonov do USA

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]