Nepre?la dlhá doba a opä? sa k nám dostáva ?al?í zaujímavý koncept novej generácie iPhonu, ktorá má by? tento rok odhalená ob?úbenou americkou spolo?nos?ou Apple. Nový iPhone 8 má prinies? ve?ké mno?stvo vylep?ení, pri?om sa v spojitosti s ním neustále spomína najmä netradi?ný displej.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zobrazovací panel nového iPhonu má toti?to prekrýva? takmer celú jeho prednú stranu. Spodná ?as? v?ak má by? vyu?itá ako akási funk?ná plocha, ktorá bude slú?i? k orientácii v systéme iOS, pri?om by taktie? mala nahradi? ikonické okrúhle domovské tla?idlo. Dizajnér Gabor Balogh sa rozhodol tieto u? dlh?iu dobu známe informácie zhmotni? do podoby, akú mô?e? vidie? na prilo?ených obrázkoch. Tomuto ?ikovnému dizajnérovi v?ak nesta?ilo to, ?e vytvoril prvotriedne spracovaný dizajnový koncept. Obohatil ho toti?to o vylep?enú funkcionalitu známeho inteligentného asistenta s názvom Siri.

iPhone 8zdroj fotografie: GaborBalogh

Jeho aktualizovaná verzia by tak pod?a Balogha mala by? prepojená s roz?írenou realitou. V?aka tomu by Siri bola schopná rozpozna? konkrétne budovy ?i miesta a zárove? pou?ívate?a informova? o ich histórii. Rovnako jednoducho by mala zvládnu? navigáciu v budovách. Aby toho nebolo málo, Siri v spolupráci s hlavným fotoaparátom a viacerými senzormi mô?e identifikova? osoby, zisti? ich srdcový tep, telesnú teplotu, ako aj po?et nádychov a výdychov za minútu. Spomínaná funk?ná ?as? displeja sa má meni? v závislosti od práve vykonávanej ?innosti.

iPhone 8
zdroj fotografií: GaborBalogh

Nenechaj si ujs?
Analytik: iPhone 8 vyfúkne Samsungu Galaxy S8 predaje

Napriek tomu, ?e tento koncept vyzerá skuto?ne lákavo, Siri sa zrejme takéhoto prepracovaného updatu v najbli??ej dobe nedo?ká. Rovnako nie je isté to ?i by pripravovaný iPhone 8 (taktie? ozna?ovaný ako iPhone X) takéto úkony zvládol po hardvérovej stránke. Pod?a najnov?ích zistení ale spolo?nos? Apple plánuje do svojich smartfónov, vyrábaných od roku 2018, implementova? grafické jednotky s PoweVR architektúrou. Tie by podobné úkony mali zvláda? bez vä??ích problémov a sen spomínaného dizajnéra by sa tak jedného d?a mohol sta? skuto?nos?ou.

zdroj fotografie: GaborBalogh

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
57%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]