Moderné technológie sa vyvíjajú raketovým tempom a inteligentné funkcie nenájdeme len v smartfónoch, ale aj v pouli?nom osvetlení. Verejné osvetlenie v Poprade teraz na vyhradených miestach priná?a mnoho u?ito?ných funkcií, ktorými doká?e dokonca privola? políciu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentné verejné osvetlenie nie je u? pýchou iba ve?kých miesto ako Berlín ?i Atény. Testovaciu prevádzku týchto ?múdrych? lámp spustil aj Poprad, kde sa 4 svietidlá nachádzajú medzi centrom a sídliskom Juh. Tie majú v sebe zabudovaných hne? nieko?ko funkcií. Samozrejme, ?e ich základnou úlohou je osvet?ova? mesto, no okrem toho obsahujú aj tla?idlo pre privolanie pomoci ?i pamä?ovú kartu. Prostredníctvom aplikácie v smartfónoch si tak nielen obyvatelia mô?u z týchto osvetlení stiahnu? rôzne dáta. Inteligentné osvetlenie dokonca doká?e analyzova? intenzitu dopravy ?i po?et chodcov a zárove? je v porovnaní s tým klasickým omnoho ?etrnej?ie.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Holandské meste?ko testuje nové semafóry, ktoré majú ochráni? nezodpovedných pou?ívate?ov smartfónov

V prípade poruchy okam?ite automaticky informujú dispe?ing, ktorý vy?le servisných technikov. Najzaujímavej?ou ?as?ou je v?ak spomínané SOS tla?idlo. Po stla?ení v aplikácii za?ne lampa blika?, ?ím dá echo polícií, ?e sa v danej lokalite nie?o deje. Pod?a viceprimátora mesta Poprad, Igora Wzo?a, by mohlo takéto inteligentné osvetlenie pri historických pamiatkach s?asti dokonca nahradi? sprievodcov. Do budúcna mô?e týmto lampám pribudnú? aj funkcia meteostanice. Celkovo sa v Poprade nachádza pribli?ne 5500 lámp verejného osvetlenia a ?oskoro by ka?dá piata z nich mohla disponova? takýmito funkciami. Testovanie potrvá do konca tohto roka a následne by k týmto 4 kusom mohli pribudnú? aj ?al?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]