V prípade, ?e patrí? medzi h?stku vytrvalcov, ktorých stále neomrzeli novoro?né predsavzatia, tak ti patrí ná? nesmierny obdiv. Ak je aspo? jedno z tvojich predsavzatí spojené s pohybom, zmenou ?ivotného ?týlu ?i stravovania, ur?ite sa za?ala pomaly, ale isto meni? tvoja váha. Jej zmeny v?aka nasledovnému inteligentnému gadgetu mô?e? sledova? najdetailnej?ie ako je len mo?né.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Inteligentná váha vyrobená spolo?nos?ou Xiaomi je vybavená technológiou Bluetooth 4.0, v?aka ?omu sa doká?e bez námahy spárova? s takmer ka?dým smartfónom. K vyu?itiu jej plného potenciálu ti teda odporú?ame stiahnu? aplikáciu Mi Fit, kde mô?e? podrobne pozorova? rozdiely, ktoré nastali pri konkrétnych vá?eniach. Váha ti v spolupráci s aplikáciou vypo?íta aj tvoj BMI index. V?aka jednoduchému a elegantnému dizajnu zapadne tento pomocník do ka?dej domácnosti, pri?om sa kvôli malým rozmerom nemusí? bá? toho, ?e by ti niekedy zavadzala.

Xiaomi váhazdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi inteligentnú váhu z EÚ skladu za 20 ?
Z?avový kupón PA2226SJ

Aby toho nebolo málo, váhu mô?u vyu?íva? viacerí ?lenovia tvojej domácnosti, nako?ko zvládne zaznamenáva? údaje a? 16 rôznych osôb. Vrchná sklená ?as? je vybavená a? 161 LED diódami, ktoré spolo?ne slú?ia na zobrazovanie váhy s presnos?ou na 50 gramov. Toto v?etko je napájané pomocou ?tvorice tu?kových AA batérií, ktoré v balení umiestnené nie sú, a tak si ich bude? musie? dokúpi? zvlá??.

zdroj fotografie: Xiaomi

Xiaomi váhu si mô?e? kúpi? u? za 20 ? v?aka ná?mu exkluzívnemu kupónu PA2226SJ. Po?íta? v?ak musí? s necelými 11 ? za dopravu. Je pravdou, ?e tento produkt nie je najlacnej?í, no predstavuje skvelú investíciu, ktorá ti mô?e dopomôc? k vylep?eniu tvojej postavy a celkovo zdrav?iemu ?ivotu.

Xiaomi váhazdroj fotografie: Xiaomi

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
69%
Chcem to
8%
Mám to
15%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.