Pamä?ové jednotky vyu?ívame v ka?dom smartfóne, po?íta?i ?i notebooku. Ich schopnosti sú ?astokrát obmedzené ni??ími rýchlos?ami, no Intel na tento problém na?iel rie?enie. V spolupráci so spolo?nos?ou Mirai Technology vyvinul ultra-rýchle pamäte, ktoré sa u? ?oskoro majú objavi? v novej generácii po?íta?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Technológie sa ka?dým d?om posúvajú stále vpred a my sme svedkami ?oraz výkonnej?ích zariadení. Ich rýchlos? a výpo?tová sila zále?í od mnohých aspektov, medzi ktoré nepochybne patria aj opera?né pamäte RAM ?i pevné disky. Budúce po?íta?e budú ma? omnoho rýchlej?í prístup k informáciám aj v?aka nových typom pamätí od Intelu s technológiou 3D XPoint. Na nej spolo?nos? pracovala s Mirai Technology u? od roku 2012 a vo výsledku sa ich spoluprácou podarilo vyvinú? pamäte, ktoré sú nieko?konásobne rýchlej?ie.

Intel Optane 3D XPointzdroj fotografie: Screenshot/pbcorp/YouTube

Nenechaj si ujs?
Nová generácia Intel Xeon procesorov je tu. Oproti predchodcovi priná?a a? 56 % navý?enie výkonu

?al?ou nesmiernou výhodou týchto pamätí okrem ich rýchlosti je schopnos? udr?a? v sebe informácie aj po vypnutí po?íta?a. To je vlastnos?, ktorá opera?ným pamätiam RAM od po?iatkov chýba. V porovnaní s doteraz pou?ívanými pamä?ami typu NAND a DRAM sú tie s 3D XPoint technológiou a? 1000-krát rýchlej?ie. To sa týka ako zápisu, tak aj ?ítania. Ú?elom tejto technológie v?ak nie je nahradi? doteraj?ie pamäte v po?íta?och, ale spolupracova? s nimi. Svoje miesto si tak Intel Optane nájde medzi opera?nou pamä?ou RAM a pevným diskom po?íta?a.

Intel Optane 3D XPointzdroj fotografie: Screenshot/pbcorp/YouTube

V?aka 3D XPoint technológií sa výpo?tová sila po?íta?ov e?te viac zvý?i a cite?né to bude ?i u? pri streamovaní videí, hraní najnáro?nej?ích hier alebo pri práci s grafikou. Prvou pamä?ou od Intelu s touto technológiou bude Optane SSD DC P4800X. Za 375 GB úlo?ného miesta si zákazník zaplatí hrie?nych takmer 1400 ?. K dispozícií v?ak bude aj lacnej?í variant s kapacitou 16 GB a cenou 40 ?. Cena týchto pamätí je pomerne vysoká, no vzh?adom na ich schopnos? zrýchli? prácu s rôznymi aplikáciami a? o 600 % si ju ur?ite zaslú?ia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]