banner-mi5-pro
E-shop iBuygou.com ur?ite poznáte a jedná sa o prvotriedneho predajcu tých najlep?ích ?ínskych smartfónov. V ponuke teda nájdeme Xiaomi, LeEco, ZUK, Meizu alebo dokonca aj smartfóny Nubia. Doteraz bolo doru?enie k nám ve?mi pohodlné bez akýchko?vek vá?nej?ích ?a?kostí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aktualizované 22.10.2016

Skalní zákaznici e-shopu iBuygou.com ur?ite vedia, ?e e?te v prvej polovici tohto roka bolo dodanie z e-shopu bezproblémové a bezkonkuren?né. E-shop vyu?íval slu?by ve?mi rýchlej kuriérskej spolo?nosti DHL, pri?om dodanie prebiehalo bez akýchko?vek zbyto?ných poplatkov s rýchlos?ou doru?enia do 3 dní od vyexpedovania zásielky. V máji tohto roka sa v?ak zmenili podmienky pre zásielky aj v ?íne a DHL muselo sprísni? svoje pravidlá aj kontroly. Teraz to ale vyzerá tak, ?e sprísnenie mierne opadlo a vy tak opä? mô?ete nakupova? fóny z ?íny s ve?mi rýchlym dodaním a bez akýchko?vek dodato?ných poplatkov. Odporú?ania dávame na základe na?ich vlastných skúseností. V na?om prípade balík z ?íny dorazil dokonca za jeden de?! Neuverite?né, aká rýchla vie by? spolo?nos? DHL. Ako mô?ete vidie? na screenshote ni??ie, d?a 20.10. obdr?al kuriér balík, 21.10. u? bol v na?ich rukách. Ako dôkaz, ?e balík naozaj nestál na colnici, prikladáme druhý screenshot, ktorý zobrazuje ?pecifické sledovacie informácie v prípade zastavenia balíka colnicou.

ibuygou-dodanie-dhl

Dodanie smartfónu z iBuygou trvalo neuverite?ný jeden de?!

ibuygou-dodanie-dhl-1

Takto vyzerá stav zásielky, ktorú zastaví colnica.

Ako teda správne objedna? vá? nový smartfón? Pri vo?be dopravy ur?ite zvo?te DHL From China, ktorým dosiahnete rovnaký výsledok, ako my. Potrebova? nebudete ani ?iadne ?peciálne poistenie. Za po?tovné zaplatíte síce necelých 16 ?, no výhodou je práve vysoká rýchlos? dodania bez ?al?ích poplatkov. Upozor?ujeme, ?e stále je tu malé percento pravdepodobnosti zastavenia balíka na colnici.

TIP: S novými z?avovými kupónmi od iBuygou je rados? nakupova?

ibuygou-dodanie-dhl-2

Aktualizované 21.9.2016

Ke??e e-shop zru?il doru?ovanie kuriérskou spolo?nos?ou UPS kvôli dôvodom popísaným ni??ie, pri objednávaní z iBuygou.com budete musie? zvoli? inú prepravnú spolo?nos?. Odporú?ame vyu?i? slu?by spolo?nosti NL Post, ?o je v podstate Holandská po?ta. Za dopravu zaplatíte len nie?o vy?e 7 ?, pri?om dodanie prebieha bez dodato?ných poplatkov! Odporú?anie vám dávame na základne osobných, reálnych skúseností. Ná? balík cestujúci z ?alekej ?íny odoslaný e-shopom iBuygou.com dorazil na Slovensko bez zastavenia na colnici, pri?om mu trvalo rovných 14 dní. Balík si mô?ete aj poisti?, no my sme túto slu?bu nevyu?ili.

ibuygou-dorucenie

Aktualizované 8.9.2016

E-shop iBuygou.com nedávno zru?il dopravu cez spolo?nos? UPS, ktorá mala za výhodu doru?ovanie akéhoko?vek tovaru do EÚ bez DPH a iných poplatkov. Postupom ?asu toti?to za?ali od zákazníkov chodi? s?a?nosti, ?e im pri?li objednávky neúplné, ba dokonca prázdne balíky. UPS si dovolilo obrovskú drzos? vykráda? balíky odosielané práve týmto e-shopom. V sú?asnosti tak odporú?ame zvoli? dopravu cez DHL, no tentokrát musíte po?íta? s platbou DPH + poplatkov za vybavenie colného konania. V prípade, ?e iBuygou.com zaradí do ponuky novú metódu dopravy, budeme o tom informova?.

Pôvodný ?lánok 16.7.2016

Predajca jednozna?ne odporú?al kuriérsku slu?bu DHL Express, ktorá mala hne? nieko?ko výhod. Asi najvä??ou bolo expresné dodanie do 3 dní a vyhnutie sa colným poplatkom pri dovoze. Trik spo?íval v ozna?ení balíku ako 20 dolárový MP3 prehráva? a samotný balík bol k nám odosielaný z Nemecka, ?i?e ve?mi jednoducho pre?iel colnou kontrolou. Bohu?ia?, aj tieto ?asy pre nás, fanú?ikov ?ínskych smartfónov, z ?asti kon?ia. No situácia nie je a? taká kritická, akoby sa mohlo na prvý poh?ad zda?. Po?me si priblí?i? nové podmienky doru?ovania balíkov, ktoré sú v niektorých prípadoch dokonca e?te výhodnej?ie.

banner_ibuygou
Po novom teda pri nákupe treba zvoli? dopravu cez Holandské UPS, ktoré vám zaru?í doru?enie bez platenia DPH. Cena dopravy je síce vy??ia, presnej?ie 25,48 ?, no máte 100-percentnú istotu vyhnutia sa plateniu colných poplatkov. D??ka dodania je pribli?ne 7 a? 10 dní, pri?om zásielka je najprv prevá?aná do Holandska a samotný e-shop zaplatí namiesto vás nutné poplatky pri dovoze do EÚ. iBuygou ?alej upozor?uje, ?e ak sa vám pri sledovaní zásielky zobrazuje neodoslaná zásielka, nemusíte zúfa?. Zásielka je u? dávno na ceste, no sledovacie ?íslo funguje korektne len po tom, ako odíde balík z Holandska.

Ashampoo_Snap_2016.07.16_21h05m36s_001_

Doru?enie pri smartfónoch alebo tabletoch

Asi najvä??ou novinkou je v?ak doru?enie ve?kých predmetov ako napríklad Xiaomi dron alebo segway, ktoré si mô?ete rovnako kúpi? bez dodato?ných poplatkov na colnici. Princíp doru?enia cez Holandské UPS je rovnaké, no vý?ka po?tovného je a? 72,80 ?. Ak si v?ak zoberieme, ?e nadupaný Xiaomi Mi Drone mô?ete ma? za menej ako 600 ?, stále sa jedná o bezkonkuren?nú kúpu. Na záver e?te prikladáme zopár obrázkov, na ktorých vidíte cestu balíka z ?íny. Veríme, ?e tieto men?ie obmedzenia vás neodradia a stále ostanete verní ?ínskym smartfónom.

Ashampoo_Snap_2016.07.16_21h11m57s_002_

Doru?enie pri ve?kých zásielkach

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
62%
Chcem to
4%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
19%
Neznášam to
12%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]