Asi sa zhodneme na tom, ?e hoci smartfóny podávajú pri fotografovaní lep?ie výsledky ako kedyko?vek predtým, stále sa kvalitou výsledných záberov nedoká?u rovna? DSLR fotoaparátom. Najmä v hor?ích svetelných podmienkach toti?to zavá?i ve?kos? senzora, ktorá je vo vä??ine smartfónov skuto?ne malá.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vzh?adom na tieto nízke rozmery tak fotografický sníma? nie je schopný prepusti? dostatok svetla, ?o sa na samotných fotografiách prejaví vo forme ?umu. Tento zásadný problém s vytváraním no?ných záberov si v?ak, na??astie, neuvedomujú len pou?ívatelia samotných telefónov, ale aj tí, ktorí stoja pri ich zrode. V?aka tomu sme sa do?kali plne manuálnych re?imov, s ktorými skúsený ?lovek doká?e aj za hor?ích svetelných podmienok doslova zázraky. Ani fotografie vytvorené takýmto manuálnym re?imom v?ak nemô?u súperi? so snímkami, ktoré sa podarilo vytvori? softvérovému in?inierovi pracujúcemu pre Google, Florianovi Kainzovi.

Nexus 6P vs Canon 1DX


zdroj fotografií: GoogleBlog/Florian Kainz

Ten jedného d?a zaslal svojmu kolegovi z práce no?nú fotografiu zachytávajúcu slávny Golden Gate Bridge, ktorú vytvoril sám so svojím profesionálnym fotoaparátom. V hlave tohto kolegu v?ak vzápätí skrsol zaujímavý nápad a Floriana vzápätí vyzval, aby vytvoril rovnako kvalitnú snímku z toho istého miesta so svojim smartfónom. Ten zobral spomínanú výzvu skuto?ne vá?ne a hne? za?al experimentova? s modelmi Pixel a Nexus 6P. Pri tomto experimentovaní, samozrejme, vyu?il aj svoje skúsenosti softvérového in?iniera, ktoré pretavil vo vlastnoru?ne napísanú aplikáciu.

zdroj fotografie: GoogleBlog/Florian Kainz

Nenechaj si ujs?
Google Pixel 2 si má ?po?i?a?? jednu z najlep?ích vlastností Galaxy S8-?ky

Tá sa od tej klasickej lí?ila najmä tým, ?e mu umo??ovala pod?a potreby upravi? expozíciu, hodnotu ISO a vzdialenos? zaostrenia, pri?om výsledné snímky pre?li následne ?peciálnym postprocesingom a ulo?ené boli v RAW formáte. Florian ich teda neskôr upravil tak, aby vyzerali ?o najlep?ie. Ako mô?e? posúdi? sám, výsledky vyzerajú viac ne? dobre. Je síce pravdou, ?e si takéto kvalitné no?né fotografie zatia? so svojim smartfónom len tak nevytvorí?, no ak si trúfa?, mô?e? sa o to pokúsi?. Sta?í ti k tomu odhodlanie, znalos? programovania aplikácií a nejaký základný statív kvôli dlh?ej expozícií.

Fotografie v plnej ve?kosti 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]