Vývoj umelej inteligencie pokra?uje ve?mi rýchlym tempom a tá sa stáva stále inteligentnej?ou. Medzi poslednými vylep?eniami umelej inteligencie od spolo?nosti Google sú aj bezpe?nostné prvky, ktoré nevy?adujú vyplnenie potvrdenia o tom, ?i si, alebo nie si robot.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vä??ina z nás rozhodne pozná CAPTCHA kód, ktorý je nutné vyplni? alebo vyrie?i? pred ?al?ími krokmi na webovej stránke. Tento prvok má v podstate za úlohu rozlí?i?, ?i sa jedná o po?íta?, alebo o ?loveka. ?asom v?ak bolo stále ?a??ie rie?i? tento bezpe?nostný prvok pre star?ích ?udí. No Google na?iel rie?enie. V roku 2014 predstavil vylep?enú verziu ?reCAPTCHA?, ktorá u? neobsahovala zlo?ité hádanky. Tie boli nahradené iba jednoduchým polí?kom. Tým chcel Google analyzova?, ?i sa jedná o ?loveka, alebo o po?íta?, ktorý chce ma? prístup k ur?itému obsahu na stránke.

zdroj fotografie: Digital Trends 

Nenechaj si ujs?
Ko?ko stojí hacknutie smartfónov s iOS alebo Androidom? Vieme sa vôbec bráni??

V prípade nejasností mohla po vyplnení ?reCAPTCHA? prís? e?te nejaká jednoduchá logická hádanka. Google v?ak teraz tvrdí, ?e jeho vylep?ená umelá inteligencia nevy?aduje, aby pou?ívate? musel vyp??a? spomínané polí?ko. Nová ?nevidite?ná reCAPTCHA? vyu?íva tla?idlo na stránke. Pracuje na pozadí, kde následne z aktivity zistí, ?i je náv?tevník webovej stránky ?lovek, alebo po?íta?. Odteraz mnoho pou?ívate?ov ani nebude vedie?, ?e prechádzajú bezpe?nostnou kontrolou. Ak v?ak bude ma? nový systém od Googlu pochybnosti, znova mô?e po?iada? o vyplnenie jednoduchej logickej hádanky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
42%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]