Pozná? to. Kone?ne si si vybral z kopy ?ínskych smartfónov alebo drah?ích gadgetov ten pravý, ktorý ani nestál ve?a. Pri výbere dodania si sa mo?no pote?il e?te viac, ke??e bolo úplne zadarmo. V?etko u? vyzeralo ru?ovo, no potom pri?iel ??ok?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O pribli?ne dva tý?dne ti po?tárka do schránky doru?ila list, o ktorom si predtým ani nevedel. List z colnice, kde ti oznamujú, ?e tvoj balík musí by? preclený. ?iadajú ?a o dolo?enie dokladov o tvojej objednávke, z ktorej musí? zaplati? 20 % DPH plus poplatok za vybavenie colného konania. Skúsenej?í, ktorí z ?íny (alebo iných tretích krajín) objednávajú ?astej?ie, u? tento postup ve?mi dobre poznajú.

Nový spôsob doru?enia bez ?al?ích poplatkov prekvapivo funguje

E-shop Gearbest.com v?ak nedávno do výberu mo?ností doru?enia pridal nový spôsob dopravy s názvom EU Express (pozor, nezamie?a? s Europe Express). Samotný e-shop deklaruje, ?e EU Express doprava prebieha bez akýchko?vek ?al?ích poplatkov, ?o znamená, ?e zákazník pri doru?ení neplatí ?iadne DPH ani ?al?ie colné poplatky. Akonáhle nám e-shop túto skvelú novinku oznámil, rozhodli sme sa ju otestova?.

Xiaomi Redmi 4X so 4 GB RAM bez DPH

U? dlh?ie nám v office chýba nejaký pomocník, ktorý by za nás vedel uprata? minimálne dlá?ku. Rozhodli sme sa teda objedna? si robotický Xiaomi vysáva?, ktorý aktuálne stojí okolo 260 ? (kupón MIROBOT), pri?om celková hmotnos? balíka  s vysáva?om je a? 6,65 kg. Balík s takýmito ?pecifikami je priam predur?ený na platbu DPH. Pri vo?be dopravy sme zvolili práve novinku, EU Express, ktorá nás vy?la len na 4,15 ?. Nasledovalo nieko?ko dní t?pnutia, ?i tvrdenia e-shopu budú pravdivé. A ?uduj sa svete, naozaj to funguje!


zdroj fotografie: DPD

Balík nám bol doru?ený v?era, 31. júla DPD kuriérom v bezchybnom stave a ?o je hlavné, bez ?al?ích poplatkov. Zaplatili sme teda len sumu za vysáva? a po?tovné, pri?om o DPH sa postaral samotný e-shop. Balík bol preclený v Anglicku a my ako zákazník sme s colnicou absolútne ni? nerie?ili. V?etko za nás automaticky vyrie?il e-shop.

Ako rýchlo mi bude balík doru?ený?

Ako sme u? spomínali, tovar objednaný cez EU Express dopravu je doru?ovaný DPD kuriérom. Z ?íny nám bol balík odoslaný 20. júla, kedy sme na e-mail dostali sledovacie ?íslo. V sledovacom systéme sa zobrazila len informácia o obdr?aní balíka kuriérskou spolo?nos?ou. Tá istá sledovacia informácia v systéme svietila ?al?ích 7 dní, po?as ktorých balík cestoval z ?íny do Anglicka. Na tejto trase balík nie je mo?né sledova?, preto nebu? prekvapený, ak bude? sledovací systém ka?dý de? refreshova? a zobrazova? bude stále jednu a tú istú informáciu.

?al?ia informácia v systéme nabehla presne o 7 dní, kedy balík dorazil do Anglicka. Od tejto chvíle je mo?né sledova? ka?dý jeho ?krok?. Doru?enie z Anglicka a? k na?im dverám potom trvalo len 4 dni. Kuriér z DPD nás s balíkom pred dverami ?akal 31. júla. Dodanie na?ej objednávky tak trvalo len 11 dní, resp. 8 pracovných dní, ?o je skvelé.

Má to ale jeden há?ik

Ako takmer v?etko na svete, aj nový spôsob dopravy na Gearbeste má jeden há?ik. EU Express doprava toti?to nie je dostupná pre v?etky produkty, ktoré nájde? na webe predajcu. Bez obmedzení je ponúkaná pre v?etky produkty v ?ínskom sklade (China Warehouse), v ktorom je dostupný aj nami objednaný Xiaomi vysáva?. Okrem neho v ?ínskom sklade nájde? aj vlajkovú lo? Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi Notebook, Xiaomi Redmi Note 4X ?i OnePlus 5.

V?etky smartfóny bez DPH

Gearbest v?ak má na území ?íny ?al?ie sklady v Hongkongu, kde skladuje vä??inu najob?úbenej?ích smartfónov. A práve toto je najvä??ou nevýhodou, preto?e smartfóny a ?al?iu elektroniku zo skladov ozna?ených ako HK a HK-2 nie je mo?né objedna? novým spôsobom doru?enia. Av?ak, ak má? záujem o vä??iu elektroniku alebo viacero smartfónov, EU Express dopravu bez DPH mô?e? vyu?i? pri balíkoch s hmotnos?ou od 2 do 31 kg zo skladu HK-2.

Za dopravu si bude? musie? priplati?, no nie ve?a

Za EU Express dopravu si bude? musie? priplati?. Cena dodania sa pohybuje v rozmedzí 4 ? 15 ? v závislosti od hmotnosti balíka. Napríklad nás doprava za Xiaomi vysáva? vy?la na 4,15 ?. Aj napriek tomu sa v?ak stále jedná o ve?mi výhodnú slu?bu, ktorá mnohých z vás ur?ite pote?í. Je skvelé vidie?, ?e ?ínskym e-shopom a hlavne Gearbestu zále?í aj na spokojnosti zákazníka, ?ím si ho e?te viac získa na svoju stranu. Hor sa nakupova? bez DPH!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
7%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]