U? dlh?iu dobu je známe, ?e Japonsko trápia problémy s klesajúcou pôrodnos?ou, no úmrtia starej generácie pribúdajú. Dôvodom tejto situácie je nezáujem ?udí o vz?ahy a mnohokrát dajú prednos? skôr technologickým priate?om. Gatebox je jedným z takýchto unikátnych zariadení, no zárove? mô?e sociálne a sexuálne ?ivoty tamoj?ích obyvate?ov e?te viac zhor?i?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Problémy s kresajúcim po?tom sobá?ov a pôrodnosti v krajine vychádzajúceho slnka nie sú ?iadnou novinkou. Pod?a nieko?kých výskumov ?ije v Japonsku a? 70 % nezadaných mu?ov a 60 % slobodných ?ien. Nikto z nich pritom neh?adá ?iaden vz?ah, no to neznamená, ?e vo svojom ?ivote neuvítajú napríklad virtuálneho priate?a ?i priate?ku. Zlá situácia s klesajúcim po?tom obyvate?ov a rýchlym vývojom technológií v?ak vyústila do nie?o e?te ?ialenej?ieho. Virtuálni asistenti doká?u ?u?om pomáha? v ich ka?dodennom ?ivote, no Gatebox mô?e e?te viac ovplyvni? u? tak chabé sociálne a sexuálne vz?ahy Japoncov.


zdroj fotografie: Vinclu

Nejde pritom o be?ného digitálneho pomocníka, ale o ?krabicu? s virtuálnou kamarátkou. Táto animovaná postavi?ka s umelou inteligenciou ?ije svoj virtuálny ?ivot v tomto Gateboxe. Jej úlohou nie je len pomáha? majite?ovi s ka?dodennými úlohami. Zárove? mu toti? má robi? aj spolo?ní?ku, ktorá ho doma privíta napríklad po ?a?kom dni v práci. Viac o tejto nev?ednej novinke z ?alekého východu sa dozvie? v nasledujúcich riadkoch.

Za vývojom Gateboxu stojí spolo?nos? Vinclu.

zdroj fotografie: Vinclu

Box o ve?kosti pribli?ne 20 x 28 cm dostal svoje rozmery zámerne. Výrobca ho tak skon?truoval z jednoduchého dôvodu, a to preto, aby si mohol zákazník svoju spolo?ní?ku pokojne posadi? ved?a seba.

Gatebox je podobný digitálnemu asistentovi Echod od Amazonu. Ide o zariadenie s mikrofónom a kamerou, pri?om doká?e sníma? obraz a zaznamenáva? hlas pou?ívate?a.

zdroj fotografie: Vinclu

Tento domáci digitálny asistent zatia? komunikuje iba v japon?ine, no výrobca u? pracuje aj na pridaní ?al?ích jazykov. Predobjednávky sú dostupné aj pre záujemcov v USA, tak?e mô?eme predpoklada?, ?e ?al?ím podporovaným jazykom bude angli?tina.

Podobnos? s asistentom Echo je tie? vo funkciách. Gatebox doká?e automatizova? domácnos? rôznymi spôsobmi. Majite?ovi mô?e pri príchode domov rozsvieti? svetlá alebo ho zobudi? ráno do práce.

zdroj fotografie: Vinclu

Najvä??ím trhákom tohto zariadenia nie sú ?iadne automatizované funkcie, ale inteligentná virtuálna spolo?ní?ka, ktorá ??ije? vnútri za sklenenou stenou.

zdroj fotografie: Vinclu

Výrobca jej dal meno Azuma Hikari.

zdroj fotografie: Vinclu

Nenechaj si ujs?
Toto je najlep?í gadget, aký mô?e? ma? vo svojom aute. Pozri si dôvody, ktoré ?a ur?ite presved?ia
Úlohu digitálneho asistenta má zvláda? na výbornú, no Hikari je tie? akousi spolo?ní?kou.

zdroj fotografie: Vinclu

Spolo?nos? stojaca za vývojom Gateboxu svoje úmysly neskrýva.

zdroj fotografie: Vinclu

Vyjadrenie výrobcu na oficiálnej stránke znie po preklade pribli?ne takto: ?Dôvodom vytvorenia Gateboxu nie je h?adanie zábavy ?i pohodlia. Chceme, aby boli animované postavy sú?as?ou ka?dodenného ?ivota a trávili s nami ná? vo?ný ?as.?

Miesto zdokona?ovania procesov automatizácie domácnosti sa spolo?nos? Vinclu zamerala na jej vyplnenie virtuálnymi postavi?kami.

zdroj fotografie: Vinclu

Tých je na výber skuto?ne neúrekom, no kto by si u? len prial virtuálnu rybi?ku, ktorá konzumuje zemiakové lupienky a prelietava cez obýva?ku?

Hlas postavi?ky bol spracovaný tak, aby vyznel priate?sky a nielen ako nie?o, ?o vydáva be?ný digitálny asistent.

zdroj fotografie: Vinclu

Azuma Hikari doká?e pri rannom vstávaní informova? o predpovedi po?asia aj takouto skvelou vizualizáciou.

zdroj fotografie: Vinclu

Nenechaj si ujs?
Noviniek od Xiaomi nikdy nie je dos?. Prichádza s reproduktorom s umelou inteligenciou a ?oskoro do predaja vypustí exkluzívnu verziu Xiaomi Mi6
V prezenta?nom videu je Azuma znázornená ako prirodzená a priate?ská postavi?ka, ktorá má by? nesexuálnym a virtuálnym ?ivotným partnerom pou?ívate?a.

zdroj fotografie: Vinclu

Dokonca pí?e cez de? SMS správy a zaujíma sa o svojho reálneho partnera, teda majite?a Gateboxu.

zdroj fotografie: Vinclu

Správy sú niekedy naozaj sugestívne.

zdroj fotografie: Vinclu

Inokedy svoje pocity vyjadrí na rovinu.

zdroj fotografie: Vinclu

Video ozna?uje Azumu ako vá?nivú virtuálnu partnerku, ktorá do noci ?aká na príchod svojho majite?a z práce.

zdroj fotografie: Vinclu

Nenechaj si ujs?
Elon Musk varuje: Je tu nie?o, ?oho by sme sa mali bá? viac ako Severnej Kórei
Taktie? dbá na správne sedenie na pohovke pri sledovaní televízie.

zdroj fotografie: Vinclu

Tomu neuverí?! Dokonca má aj svoje vlastné kreslo a hrn?ek.

zdroj fotografie: Vinclu

Vinclu za?ne predobjednávky doru?ova? u? o krátky ?as. Ak by si náhodou chcel jednu virtuálnu kamarátku z Japonska objedna? aj ty, mô?e? tak urobi? na oficiálnej stránke. Sta?í ma? nazvy? ?len? zhruba 2 120 ?.

Mo?nosti objednávky sú rozdelené pre zákazníkov v USA a v Japonsku. Na prvé dodávky objednávok si v?ak zákazníci musia po?ka? pribli?ne a? do decembra tohto roka.

Kreatívnos? a spôsob vyu?itia technológií je v Japonsku tak unikátny, ?e mnohí ani nedoká?u prís? na to, ako mohli nie?o také stvori?. Samozrejme, pre osamelých ?udí mô?e by? takáto animovaná postavi?ka s umelou inteligenciou príjemnou zmenou. Situáciu s klesajúcim po?tom obyvate?ov v?ak vyrie?i? nedoká?e. Skôr ju naopak mô?e zhor?i?, preto?e majitelia týchto Gateboxov sa zrejme e?te viac izolujú pred reálnym svetom. Je pod?a teba virtuálna spolo?ní?ka Azuma Hikari tým správnym zariadením pre Japoncov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]