Napriek tomu, ?e kvalita fotoaparátov v na?ich smartfónoch neustále rastie, stále sú ?aleko od kvality, ktorú ponúkajú profesionálne DSLR fotoaparáty. Tie sú v?ak aj podstatne drah?ie a taktie? sa omnoho hor?ie prená?ajú, ke??e ich do vrecka nohavíc len tak ?ahko neschová?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Práve hor?ia prenosnos? je pre mnohých rozhodujúca. Ve? povedzme si úprimne, komu sa chce na túre ?i dovolenke neustále ?aha? na krku ve?kú zrkadlovku spolu s objektívmi? A? na zopár fanú?ikovchceme ma? vä??inou ?o naj?ah?iu výbavu pri sebe. Na??astie v?ak ?ijeme v dobe, kedy sú v?etky komponenty pomerne rýchlo vylep?ované a ich rozmery sa rapídnou rýchlos?ou zmen?ujú. Taktie? sa zna?ne skrátil ?as potrebný na vývoj nových technológií, ?o vo svoj prospech vyu?ila aj spolo?nos? Light. Tá najnov?ie pripravuje nev?edné zariadenie Light L16, ktoré sa lí?i od v?etkých fotoaparátov, aké si kedy videl. V jeho hliníkovo-sklenej kon?trukcii sa toti?to nachádza a? 16 sníma?ov.

zdroj fotografie: Light

Predná strana tohto zaujímavého prístroja tak na prvý, druhý a ani tretí poh?ad fotoaparát nepripomína. Po dlh?om skúmaní prilo?ených fotografií si v?ak zrejme ka?dý doká?e v?imnú? tla?idlo spú?te, ako aj popisky pri ka?dom zo 16 sníma?ov. Tie sa dokopy doká?u postara? o zábery s a? 52 MPx rozlí?ením. Predáva? sa za?ne za 1600 ?, ?ím v podstate konkuruje aj spomínaným zrkadlovkám. Na druhú stranu v?ak má konkurova? aj kvalitou výsledných záberov, pri?om vy??ia cena je len akousi da?ou za kompaktnos? a prenosnos?.

zdroj fotografie: Light

Nenechaj si ujs?
YouTube testuje nový ?Dark Mode?. Túto tajnú funkciu si teraz mô?e? jednoduchým príkazom aktivova? aj ty

?o sa týka ?pecifikácií, novinka dostala do vienka 5-palcový dotykový FullHD displej, ktorý slú?i na rýchlu orientáciu v menu, ale aj na náh?ad vytvorených ?i práve vytváraných záberov. Hliníkové telo je pokryté ?peciálnym gumeným gripom pre pohodlnej?ie dr?anie v rukách. Zo spomínaných 16 objektívov ponúka 5 z nich 28 mm ohniskovú vzdialenos? a clonu f/2.0, ?al?ích 5 má zas 70 mm a zhodnú clonu f/2.0 a posledných 6 sa mô?e chváli? 150 mm ohniskovou vzdialenos?ou a clonou f/2.4.

V útrobách L16-ky sa tie? skrýva 256 GB interné úlo?isko, procesor Snapdragon 820 a 3900 mAh batéria. Ak sa chce? o tomto netradi?nom zariadení do?íta? viac, odporú?ame ti nav?tívi? oficiálnu stránku výrobcu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]