Mo?no si s ním u? stretol, mo?no nie, no celý internet je ka?dý de? zaplavovaný videami, kde hlavnú úlohu hrá drobná rotujúca veci?ka – fidget spinner. Pýta? sa, ?o to vlastne je a k ?omu slú?i?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Fidget spinner je tvorený naj?astej?ie ?tyrmi guli?kovými lo?iskami, ktoré umo??ujú rozto?i? celé teleso do vysokých rýchlostí. To, ?o z neho robí hit medzi pou?ívate?mi, je zotrva?nos? tohto rotujúceho telesa. Podobne ako aj star?í power-ball, tak aj tu na zotrva?nos? pôsobí slabý odpor a vibrácie pri pou?ívaní. Majitelia si pochva?ujú upokojujúce a antistresové ú?inky po?as otá?ania medzi prstami. V?aka jeho vlastnostiam sa fidget spinner propaguje aj ako pomôcka proti autizmu, hyperaktivite, poruchám pozornosti ?i úzkosti.


zdroj fotografie: Twitter/Hawkin’s Bazaar

Názory odborníkov sa rozde?ujú na dva tábory. Zástancovia argumentujú ?túdiami, ktoré v minulosti preukázali, ?e zmyslové hra?ky, kam mô?eme zaradi? aj fidget spinner, mô?u pomôc? upokoji? deti s poruchami zmyslov. V roku 2015 bola tie? publikovaná ?túdia v Journal of Abnormal Child Psychology, kde Dustin E. Sarver so svojím tímom skúmal 8 a? 12 ro?né deti s poruchou ADHD. Zistili, ?e ?iaci, ktorí vykonávali pohyby kon?atinami alebo vä??ími ?as?ami tela, podávali ove?a vä??ie výkony ako ?iaci, ktorí museli sedie? na mieste po?as toho, ako rie?ili úlohy, ktoré vyu?ívali pohybovú pamä?.

zdroj: Instagram

Zatia? ?o pri osobách s poruchami mô?e dôjs? k zlep?eniu, prax ukazuje, ?e zdraví jedinci sú na tom presne opa?ne. Hit fidget spinner u? úspe?ne zasiahol Ameriku a dnes je to povinná výbava ka?dého ?cool? ?koláka. U?itelia sa z popularity fidget spinnerov te?ia najmenej. Svoju nespokojnos? vyjadrujú aj na sociálnej sieti Twitter a vlastným diskusným vláknom na sociálnej sieti Reddit. Pod?a slov pedagógov tento gadget vyru?uje a rozpty?uje ?iakov. Tí sú následne nesústrední po?as vyu?ovania. Niektoré ?koly pristúpili dokonca k prísnym opatreniam, akým je úplné zakázanie tohto gadgetu v triedach.


zdroj fotografie: Aliexpress

Nájdi svoj vlastný fidget spinner, ktorý vyhovuje tvojmu vkusu

Ako sa situácia vyvinie, uká?e len ?as. Musíme si e?te po?ka?, kým budú dokon?ené nové vedecké ?túdie, ktoré vrhnú svetlo sveta na tento prípad a potvrdia alebo vyvrátia argumenty jednej strany. Pokia? ho neplánuje? vyu?i? na znervóz?ovanie svojho okolia, ur?ite ti mô?e fidget spinner zabavi? po?as nudných chví?.

S týmto gadgetom dokonca u? stihli otestova? aj odolnos? displeja Galaxy S8:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
27%
Mám to
3%
Nepáči sa mi to
7%
Neznášam to
3%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]