Ke? pred nieko?kými rokmi Mark Zuckerberg zalo?il Facebook, potenciál tejto sociálnej siete nebol ani z?aleka taký ve?ký ako dnes. Ka?dodenne prostredníctvom Messengeru komunikujú miliardy pou?ívate?ov, a tak sa spolo?nos? rozhodla zvý?i? svojich zisky pomocou reklám. Tie majú spoji? milióny registrovaných firiem s pou?ívate?mi, ktorí ?etujú s priate?mi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Domáca obrazovka aplikácie sa u? ?oskoro zmení na nepoznanie, nako?ko do nej Facebook zakomponuje reklamy, pri?om táto radikálna zmena zasiahne ka?dého pou?ívate?a kdeko?vek na svete. Túto novinku oznámil vedúci produktového oddelenia Stan Chudnovsky. Testovanie nového systému reklám v Messengeri bolo spustené u? za?iatkom tohto roka v Thajsku a Austrálii. V?aka svojej popularite je táto ?etovacia aplikácia ideálnym nástrojom na prezentovanie produktov a reklám od rôznych firiem. Mnohé konkuren?né spolo?nosti, ako WeChat sa zamerali na zjednodu?enie obchodu, no reklamy na domovskej obrazovke Messengera posúvajú Facebook o krok bli??ie k jeho skuto?nému obchodnému modelu.

zdroj fotografií: Screenshot/Josh Constine/YouTube

Ve?ký biznis pre najvä??ie firmy

Reklamy nie sú pre spolo?nos? Marka Zuckerberga v?etko. Aktuálne v?ak ide o najlep?í zdroj, akým je mo?né zarobi? peniaze pre tak ve?kú sociálnu sie?. Pod?a Chudovského existujú pre Facebook aj iné obchodné modely, no v?etky z nich sa to?ia iba okolo reklám. Reklamy do Messengeru zavítajú u? koncom tohto roka, pri?om ich spolo?nosti budú môc? posiela? pou?ívate?om, s ktorými u? dovtedy komunikovali prostredníctvom tohto ?etu. Prechod z beta verzie ale bude závisie? od rýchlosti, akou sa budú reklamy v aplikácii ?íri?. My?lienka prepoji? firmy s pou?ívate?mi Facebooku silnela u? od konferencie F8 v apríli minulého roka.

Nenechaj si ujs?
Daj zbohom zasekanému Messengeru! Facebook na Slovensku spú??a jeho od?ah?enú Lite verziu

Skvelým príkladom ich prepojenia v USA je aj karta ?Objavovanie? v aplikácii Messengeru. Pomocou nej mô?u pou?ívatelia komunikova? s rôznymi spolo?nos?ami od fastfoodu Taco Bell, cez banku Chase Bank, a? po Kalifornskú univerzitu. Vedúci produktového oddelenia, Stan Chudovský, tvrdí tie?, ?e najlep?ie skúsenosti prídu z otvárania konverzácii. V?aka tomu mô?u neskôr pou?ívatelia dostáva? relevantné reklamy.

Aká bude reakcia pou?ívate?ov?

Práve kvôli obrovskému publiku pou?ívate?ov, ktorých mô?u tieto spôsoby inzerovania zauja? sa tak ?oraz viac spolo?ností priklá?a k roz?irovaniu reklám vo svojich aplikáciách. Reklamy v?ak mnohokrát doká?u ?ivot znepríjemni?, no firmy predsa len musia ma? svoj zdroj prijímov a práve inzerovanie je v dne?ných d?och jedným z najvä??ích biznisov. Si spokojný s rozhodnutím Facebooku prinies? reklamy aj do Messengera?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
78%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]