Len pred pár d?ami spustila najvä??ia sociálna sie? na svete novú funkciu príbehov vo svojej mobilnej aplikácii. Mnohí v?ak rad?ej túto funkciu vyu?ívajú v aplikáciách ako Snapchat ?i Instagram. Facebook ale prichádza s novým rie?ením, ktoré má pou?ívate?ov presved?i?, aby svoje príbehy zdie?ali aj v jeho aplikácii. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak si si aj ty pred nieko?kými d?ami aktualizoval aplikáciu Facebooku, ur?ite si postrehol príchod novej funkcie ?Príbehy?. Táto novinka sa nachádza nad príspevkami na hlavnej nástenke, no zdá sa, ?e ve?ký úspech nezo?ala. Ke??e túto funkciu vyu?íva len malé percento registrovaných pou?ívate?ov, Facebook sa ?al?ích sna?í priláka? novým spôsobom.

zdroj fotografie: MacRumors

Miesto prázdneho miesta pre príbehy tak bude? môc? nájs? svojich priate?ov. Ikony tvojich známych, ktorí funkciu ?Príbehy? e?te nevyu?ili, budú zobrazované v ?týle akýchsi duchov. Aj napriek tomuto ?vylep?eniu? v?ak zrejme mnoho pou?ívate?ov bude na zdie?anie príbehov stále vyu?íva? Snapchat alebo Instagram.

Nenechaj si ujs?
Facebook pridal ?al?iu zbyto?nú ikonu do mobilnej aplikácie! ?o znamená?

Správy o tejto novinke sa prednedávnom za?ali ?íri? na sociálnej sieti Twitter. Nová funkcia zatia? nebude dostupná pre ka?dého, preto?e ju spolo?nos? sprístupní najprv iba malému mno?stvu testerov. Pá?i sa ti nová funkcia ?Príbehy? v aplikácii Facebook alebo na tento ú?el rad?ej vyu?íva? Snapchat ?i Instagram?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]