Zákazníci prichádzajúci do obchodov majú tendenciu vybra? si cenovo lákavé zariadenia, ktorých ?ivotnos? v?ak potrvá iba po?as záru?nej lehoty. Po uplynutí tejto doby sa znenazdania pokazia, no ich oprava je ?asto omnoho drah?ia ako kúpa nového kusu. Prí?inou týchto javov sú tzv. ?kazítka?, teda sú?iastky, ktoré sa zámerne postarajú o pokazenie daného výrobku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mo?no to pozná? aj ty. Príde? do obchodu, kde si vyberie? svoj nový smartfón, prá?ku alebo televízor, na ktorom je zavesená ve?mi lákavá cenovka. Kto by ale nechcel nové zariadenie napríklad v 70 % z?ave? Po jeho kúpe sa te?í? z dobrej investície. Ako ?as plynie, záru?ná doba sa skracuje a po jej uplynutí mnohokrát tento výhodne kúpený tovar prestane z ni?oho ni? fungova?.

V?etko sa nám kazí

Kde treba h?ada? chybu? Skúsi? nav?tívi? servis, no tam sa dozvie?, ?e samotná oprava je omnoho drah?ia ako kúpa nového výrobku. Takto sa mnoho zákazníkov znova vyberie do obchodu, kde si zakúpia tovar a celý cyklus mô?e za?a? odznova. Prí?inou tejto situácie sú pod?a Európskeho parlamentu tzv. ?kazítka?.

zdroj fotografie: Pixabay

Ide v podstate o malé, ?asto nevýznamné prvky, ktorých úlohou je pokazi? zariadenia po uplynutí záru?nej doby. Existencia týchto nepatrných sú?iastok sa dokazuje rovnako ?a?ko ako to, ?e ich výrobca vyu?il úmyselne. S týmto dlhodobým problémom v?ak chce bojova? Európsky parlament. Ten vydal návrh pre Európsku komisiu, aby schválila legislatívu, ktorá by zamedzila alebo aspo? obmedzila vyu?ívanie ?kazítok?.

Európsky parlament má rie?enie

Konkrétne znenie návrhu, bohu?ia?, zatia? neexistuje, no Európsky parlament týmto krokom nazna?uje mo?nos? schválenia podobného zákona. Na oficiálnej webovej stránke sa pí?e: ?U? pri ich navrhovaní by sa malo pamäta? na to, ?e niektoré ?asti bude treba po ?ase vymeni?.?

zdroj fotografie: Screenshot/Youtube/iFixit Video

Nenechaj si ujs?
Európska únia poriadne potrestala Google! Za podvádzanie pou?ívate?ov dostal takmer 2,5 miliardovú pokutu

Prieskum Eurobarometer z roku 2014 odhalil, ?e a? 77 % obyvate?ov Európskej únie by uvítalo mo?nos? pokazené zariadenie opravi? ako miesto neho kúpi? nové. V tom im v?ak ?asto bráni práve vysoká cena v servisoch. Ideálnym príkladom sú batérie dne?ných smartfónov, ktoré mnohonásobným nabíjaním a vybíjaním strácajú svoju ?ivotnos? pomerne rýchlo. ?asto sa stáva, ?e akumulátor vydr?í omnoho krat?ie ako zvy?ok hardvéru. Jeho výmena je v?ak v týchto d?och ve?mi zlo?itá, preto?e výrobcovia tejto elektroniky sa uchýlili k trendu zabudovaných batérií. Európsky parlament tak chce ovplyvni? nielen kvalitu týchto zdrojov energie, ale aj spôsob ich výmeny.

Zatia? je v?ak v?etko len v rovine teoretizovania

LG G5 batériazdroj fotografie: Screenshot/PhoneArena/YouTube

Dokazovanie existencie kazových sú?iastok je zlo?ité, no a? 60 % Slovákov verí, ?e ich výrobcovia vo svojich zariadeniach vyu?ívajú s jasným cie?om. Pre výrobcov by v?ak po schválení takéhoto zákona nastali problémy v oblasti predajnosti a ziskov. Tým, ?e by výrobky vydr?ali dlh?ie, neboli by zákazníci tak ?asto nútení kupova? nové, ?o by sa postupom ?asu odrazilo na ekonomike Zárove? by výhodu získali výrobcovia, ktorí produkujú kvalitnej?ie zariadenia, no ich ceny netla?ia a? tak nadol. Francúzsky europoslanec dokonca navrhol, aby bola na kvalitnej?ích výrobkoch udávaná ich ?ivotnos?. ?Ak zákazník vidí výrobok, ktorý je o 30 a? 40 % lacnej?í a vyzerá, ?e funguje rovnako dobre, pri?om nevie, ?e sa pokazí u? o dva roky a nie o desa?, tak si, samozrejme, vyberie ten lacnej?í,? uviedol Pascal Durand? Rie?enie tohto problému je zatia? v nedoh?adne, no u? návrh legislatívy je ve?kým krokom vpred v boji za vy??iu kvalitu produktov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
67%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]