Elon Musk ako CEO nieko?kých inovatívnych spolo?ností, medzi ktoré patrí aj Tesla, ich dokázal privies? k mnohým úspechom. Práve Tesla prednedávnom zaznamenala ?al?í ve?ký mí?nik, ke? oficiálne odhalila Model 3 a prvých 30 kusov u? odovzdala zákazníkom. Muska v?ak toto odovzdávanie nenechalo chladným a v úprimnom prejave vyjadril ako ve?a pre?ho a pre spolo?nos? zákazníci znamenajú.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tesla za tie roky svojho pôsobenia dokázala prekona? mnoho technologických preká?ok a vyvinú? jedine?né elektromobily. Po Model S a Model X nedávno kone?ne nastala chví?a odhalenia Modelu 3, ktorý je prvým cenovo dostupným elektrickým automobilom spolo?nosti. Na jeho vývoji in?inieri pracovali dlhé roky. Pred pár tý?d?ami mal Elon tú ?es? odhali? prvý produk?ný kus, no tých bude u? ?oskoro omnoho viac. Po prvom vyrobenom modeli pri?lo na rad prvých 30 zákazníkov, teda zamestnancov spolo?nosti, ktorí si mohli svoj elektromobil prevzia? po?as ?peciálneho odovzdávania.

Emotívny prejav hovoril za v?etko

CEO Tesly po prezentovaní vyjadril svoju v?aku v?etkým zákazníkom, ktorí si túto novinku predobjednali. Mnohí z nich toti? strávili dlhé dni ?akaním na ulici, len aby mohli by? na ?akacej listine medzi prvými. Úprimnos? Muskových slov nazna?oval aj fakt, ?e sa pri svojom emotívnom prejave dokonca chvel pri týchto slovách:

?Ve?mi nám na tom zále?í, naozaj si to ceníme. Budeme robi? v?etko preto, aby ste svoje auto dostali ?o najskôr.?

zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Poriadne sa posa? a vychutnaj si Teslu Model 3 oficiálne: Jedine?ný interiér, prvé jazdy a revolúcia, na ktorú ?akal celý svet

Nasledujúce mesiace budú pre Teslu pri výrobe Modelu 3 hotovým ?peklom?. Po?et objednávok je enormný a výrobná linka bude musie? tento elektromobil vyrába? zo sú?iastok dová?aných zo zahrani?ia. Toto významné, no zárove? ve?mi zlo?ité obdobie je pre americkú spolo?nos? prelomovým.

Zákazníci sú priorita ?íslo jedna

Zákazníci o?akávajú svoj predobjednaný Model 3 ?o najskôr. ?tandardná verzia mô?e k novým majite?om dorazi? a? koncom roku 2018 a jej cena za?ína na úrovni 30 000 ?. Za prémiový variant zákazníci zaplatia zhruba o 7 000 ? viac. Výrobca sa ho bude skuto?ne sna?i? doda? v pravý ?as, ?o vyjadril aj Elon Musk vo svojom príhovore. Pri ?om rozhodne neostal chladným ?iaden z prítomných hostí, ale ani diváci pri ?ivom vysielaní, no pokia? si ho nevidel, tak ho nájde? v prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]