Emisie sú celosvetovým problémom, ktorý zapríčinil znečisťovanie ovzdušia. V súvislosti s tým vznikajú nové respiračné ochorenia, ktoré trápia celú populáciu. Posledných pár rokov je trendom znižovanie emisií v rôznych odvetviach, ako energetika, priemysel či hospodárstvo. Ako je to s emisiami na Slovensku?

Najviac vypúšťaním plynom do ovzdušia je CO2. Tento plyn vzniká pri všetkých bežných aktivitách ľudí. V ovzduší sa nachádzajú aj ostatné skleníkové plyny, no v menšej koncentrácii. Zachytávajú však niekoľkonásobne viac tepla a v niektorých prípadoch dokážu byť aj tisícnásobne silnejšie.

Energetika je problém číslo 1

Medzi aktivity, ktoré zahrievajú našu planétu najviac, môžeme zaradiť predovšetkým spaľovanie uhlia, ropy a benzínu či odlesňovanie alebo intenzívne poľnohospodárstvo. Odvetvím s najväčším podielom na tvorbe emisií sa stala energetika, pričom najväčšia časť odpadových plynov vzniká v doprave. Medzi ďalšie odvetvia, ktoré vypúšťajú najviac skleníkových plynov, patrí poľnohospodárstvo, priemysel či odpadové hospodárstvo.

Najväčším producentom CO2 v Európskej únii je Nemecko, ktoré v roku 2018 vypustilo až 22,5 % CO2. Na druhom mieste sa umiestnila Veľká Británia s 11,4 % a ďalej to bolo Francúzsko, Poľsko a Taliansko s približne 10 %. Slovensko sa na vypúšťaní CO2 podieľalo 0,9 %, pričom najmenej zaznamenalo Lotyšsko s 0,2 %, informuje portál enviro.sk.

Doprava produkuje stále viac a viac emisií

Podiel dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v EÚ rastie. Približne tretinu emisií vyprodukuje nákladná a autobusová doprava, pričom na Slovensku je toto číslo ešte väčšie a tvorí okolo 45 %. Podľa portálu Euractiv.sk najmenej emisií vyprodukuje vlaková doprava s hodnotou okolo 1,4 %.

Zobraziť celú galériu (5)
Jedným z najväčších problémov je doprava, ktorá znečisťuje ovzdušie na celom svete, SITA

Podľa Európskej environmentálnej agentúry pri súčasných trendoch nie je doprava schopná splniť klimatické záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody. V máji 2018 bola navrhnutá legislatíva, ktorá prvýkrát stanoví emisné limity pre nákladné vozidlá. Aj tento krok by tak mal pomôcť k znižovaniu emisií z nákladnej dopravy, ktorá sa javí ako najproblematickejšia.

Na Slovensku vznikol špecializovaný odbor a emisný systém

Začiatkom roka 2017 vznikol na Slovensku Odbor Emisie a biopalivá (OEaB), ktorý patrí pod úsek kvalita ovzdušia. Pracovníci OEaB sú poverení plnením úloh v rámci svojich kompetencií, ktoré vyplývajú z členstva v Európskej únii a platných medzinárodných záväzkov, akými sú Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a Dohovor EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a ich vykonávacích protokolov.

V rámci plnenia čiastkových úloh OEaB každoročne zabezpečuje spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia oznámených do NEIS-u a prevádzku centrálnej databázy NEIS. Národný emisný informačný systém (NEIS) bol vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia  SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Hodnota emisií sa takmer každý rok zvyšuje, za čo môže aj zvýšená produkcia tovární. Na portáli NEIS sú uverejnené hodnoty najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia v SR. Najčerstvejšie údaje sú dostupné za rok 2017, takže je pravdepodobné, že dnes môžu vyzerať úplne inak. V každom prípade si z nich môžeš spraviť predstavu o tom, ktoré spoločnosti patria medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.

Najväčšie zastúpenie má U.S. Steel Košice

V produkcii tuhých znečisťujúcich látok (TZL) dominoval košický U.S. Steel, ktorý obsadil prvé tri miesta so svojimi divíznymi závodmi Vysoké pece a Koksovňa. Nasleduje spoločnosť FORTISCHEM z nováckej fabriky na výrobu karbidu vápnika. V prvej desiatke sa nachádzajú aj podniky DUSLO, Slovalco s výrobou hliníka, Považská cementáreň či Slovenské elektrárne.

Zobraziť celú galériu (5)
Graf, ktorý informuje o najväčších producentoch tuhých znečisťujúcich látok (TZL), Printscreen/NEIS

Ak sa pozrieme na produkciu CO2, na prvom mieste opäť nájdeme U.S. Steel Košice, za ktorým nasleduje spoločnosť Slovalco, vyrábajúca hliník. V prvej desiatke sa potom ešte nachádzajú štyri divízne závody U.S. Steel Košice, Považská cementáreň, spoločnosť CALMIT, vyrábajúca vápno, spoločnosť SRH, vyrábajúca cement a CEMMAC, ktorá sa tiež venuje výrobe cementu.

Zobraziť celú galériu (5)
Graf, ktorý informuje o najväčších producentoch CO2, Printscreen/NEIS

Kvalita ovzdušia sa lepší

Podľa ministerstva životného prostredia výsledky monitorovania ovzdušia ukazujú, že v mnohých oblastiach sa od roku 2005 kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšila. V súčasnosti je na Slovensku 12 oblastí riadenia kvality ovzdušia, pričom pôvodne ich bolo až 19. Väčšina krajín, vrátane Slovenska, má aj napriek tomu dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia a limitných hodnôt pre drobný prach.

Zobraziť celú galériu (5)
Podľa Ministerstva životného prostredia sa kvalita ovzdušia na Slovensku od roku 2005 zlepšila, Printscreen/MIZP

Nová legislatíva, ktorá je účinná od decembra 2017, zavádza prísnejšie emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia, zefektívňuje ich monitoring a zavádza možnosť vyhlasovať nízkoemisné zóny.

Hlavnou príčinou súčasného znečistenia ovzdušia sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy. Väčšina krajín sa snaží prichádzať s opatreniami, ktoré by mali zabezpečiť zníženie emisií a zlepšenie kvality ovzdušia. Najväčšie opatrenia však budú musieť prijímať krajiny, ktoré svojou rozlohou a vysokou produkciou emisií patria medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia na svete.

Zobraziť celú galériu (5)
Niektoré krajiny trpia naozaj veľmi veľkým znečistením ovzdušia, ktoré zapríčiňuje množstvo respiračných chorôb, SITA

Z doterajších zistení je jasné, že najväčším problémom je doprava a vykurovanie, ktoré sa najviac podieľajú na znečisťovaní ovzdušia. Znečistené ovzdušie predstavuje riziko nielen pre ľudské zdravie, no ohrozuje aj vegetáciu spolu s celým ekosystémom.

Dôsledky znečistenia ovzdušia sa prejavujú aj na zvýšení korózie kovov aj stavieb, vrátane kultúrnych pamiatok. Efektívnou reguláciou a technologickým pokrokom vo viacerých oblastiach je možné túto situáciu zvrátiť, no je dôležité, aby bol tento cieľ spoločný pre všetky krajiny.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom