Zmý??anie mnohých moderných spolo?ností smeruje k ekologickým spôsobom prepravy a batérie dnes u? nie sú doménou iba elektromobilov. Na 52. parí?skej leteckej ?ou predstavila spolo?nosti Eviation Aircraft prvý prototyp svojho elektrického lietadla.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? Eviation Aircraft, ?len programu vesmírnej agentúry NASA, odhalila na tejto významnej leteckej akcii svoje ?isto elektrické lietadlo. Vidíme teda, ?e sa snaha o elimináciu ?kodlivých emisií netýka u? len pozemných dopravných prostriedkov, a teda zasiahla aj vzdu?ný priestor. V ?om sa má novinka ocitnú? u? ?oskoro, nako?ko ju chce výrobca otestova?, necha? prejs? certifikáciou a dosta? do komer?ného vyu?itia u? po?as budúceho roka. Prototyp síce e?te nevzlietol, no pod?a kompetentných má jeho dolet na jedno nabitie batérií ?ini? pribli?ne 965 km. Na palube sa mô?e nachádza? maximálne 9 cestujúcich a 2 ?lenovia posádky. Za?iatkom tohto roka sme v?ak mohli vidie? zopár podobných elektrických lietadiel, ktoré u? absolvovali prvé lety. Medzi nimi bol aj model spolo?nosti Lilium.

zdroj fotografie: Lilium

Nenechaj si ujs?
Nový druh ?okam?ite dobíjate?ných? batérií by mohol da? definitívnu stopku fosílnym palivám

Jednalo sa najmä o malé lietadlá typu VTOL (vertical take-off and landing), no tie mô?e v?aka rýchlemu napredovaniu Eviation Aircraft predbehnú?. Zatia? sa v?ak jedná len o prvé pokusy leteckých spolo?ností implementova? tieto technológie do lietadiel. Tie sú stále ?iasto?ne obmedzené kapacitou batérií. Svoj plán na vytvorenie elektrického lietadla má pripravený aj CEO Tesly, Elon Musk. Jeho koncept malého lietadla typu VTOL u? dokonca pozná aj svoj dizajn. Sám Musk ale tvrdí, ?e vyu?itie týchto technológií v lietadlách bude mo?né, a? ke? sa zvý?i hustota energie v akumulátoroch nad 400 Wh/kg. Pod?a v?etkého v?ak u? teraz jeho elektrické Tesly obsahujú batérie s hustotou energie 300 Wh/kg. Eviation Aircraft prezradil, ?e lietadlo je napájané novými vzduchovo-hliníkovými batériami od spolo?nosti Phinergy.

zdroj fotografie: Eviation

Tie sú spojené s vysoko výkonnou batériou a riadené prepracovaným algoritmom pre analyzovanie výkonu. V?aka tomu má by? ich technológia jedine?ná. CEO, Omer Bar-Yohay, vyhlásil: ?Teraz, ke? sme spojení viac ako kedyko?vek predtým, musíme si prispôsobi? mo?nosti mobility. Tie by mali odrá?a? novú budúcnos? bez oh?adu na to, ?i ide o nulové emisie, alebo lacný let zo Sillicon Valley do San Diega, prípadne zo Soulu do Pekingu. Na?e elektrické lietadlá sú ?ancou pre rýchlu a ekologickú prepravu, ktorá mô?e ovplyvni? aj globálnu ekonomiku?. Eviation Aircraft chce za tak krátky ?as dosiahnu? naozaj ve?ké pokroky. Bude ale zaujímavé sledova? ako sa do elektrickej leteckej dopravy zapojí ?oraz viac spolo?ností.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]