Herný svet sa rozvíja ka?dým rokom a hrá?i majú mo?nos? zahra? si stále kvalitnej?ie a prepracovanej?ie tituly. Okrem grafického spracovania sa vyvíjajú aj dejové príbehy a vývojárske ?túdia priná?ajú ?oraz lep?ie novinky. My ti priná?ame preh?ad 11 najlep?ích hier, ktoré si v tomto roku mô?e? u?i? na svojom po?íta?i ?i konzole.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

11. Persona 5

zdroj fotografie: Atlus

Skalní fanú?ikovia hernej série Persona netvrdia, ?e v poradí piaty diel je najlep?ím zo v?etkých. Pod?a nich je rozhodne kvalitným pokra?ovaním, no má svoje nedostatky, ktoré mu v?ak zarytí hrá?i doká?u odpusti?. Podobne ako v predchádzajúcich ?astiach, tak aj v Persone 5 je hlavnou postavou japonský teenager. Hrá? s touto postavou mô?e po?as d?a skúma? ?ivot stredo?koláka a nadviaza? nové priate?stvá. S príchodom noci sa v?ak mô?e pusti? do bojov v ?týle RPG so svojimi priate?mi. Ak sa ti pá?ila herná séria Final Fantasy, tak rozhodne si u?ije? aj piate pokra?ovanie titulu Persona. Ten je v?ak dostupný iba pre herné konzoly PlayStation 3 a PlayStation 4.

10. Tekken 7

zdroj fotografie: Bandai Namco

Rok 2017 priniesol u? nieko?ko zaujímavých bojových hier, pri?om o priaze? hrá?ov sa sna?í aj 7. diel série Tekken. Do tohto dielu sa spä? vrátili postavy Heihachi a Jin, no nechýbajú ani fanú?ikmi milovaní Eddy Gordo a Panda (skuto?ná panda). Po mesiacoch testovania sa táto hra dostáva aj do rúk hrá?ov, pri?om má ís? o najprepracovanej?í diel z celej série. Pridaním podstatného, aj ke? nie príli? dokonalého príbehu, si chce Tekken 7 získa? e?te ?ir?ie publikum hrá?ov. Táto hra je dostupná nielen pre Xbox One ?i PlayStation 4, ale aj pre po?íta?e a v Arcade móde.

9. Prey

zdroj fotografie: Arkane Studios/Bethesda Softworks

Nenechaj si ujs?
Vedel si o tom, ?e Elon Musk miluje videohry? Toto sú jeho najob?úbenej?ie

Tento titul v ?týle Bioshock priná?a hrá?om mo?nos? vychutna? si hororové prostredie prostredníctvom poh?adu z prvej osoby. Hranie je skuto?ne napínavé a nejedná sa len o klasické strie?anie nepriate?ov. V tejto hre toti? nepriatelia nadobúdajú podobu be?ných predmetov, ?ím sa aj oby?ajný výlet do neznámej kancelárie mô?e premeni? na poriadne prekvapivý zá?itok. Hoci je v niektorých pasá?ach dej miernym sklamaním, ka?dý milovník napínavých hier by mal Prey rozhodne skúsi?. U?i? si ho mô?e na konzolách Xbox One, PlayStation 4, ale aj na po?íta?i.

8. Nioh

zdroj fotografie: Sony

Nioh sa po desiatich rokoch vývoja kone?ne dostáva medzi hrá?sku verejnos?, ktorá si túto hru mô?e zahra? z poh?adu tretej osoby, no iba na konzole PlayStation 4. Hrá? sa ocitne ako samuraj, ktorý bojuje proti mnohým prí?erám, pri?om dej je zasadený pribli?ne do roku 1600 v Japonsku. Hranie tohto titulu si pre pre?itie v hre vy?aduje poriadnu dávku pozornosti, no to v?ak nie je v?etko. Systém hrania je postavený tak, ?e za majstrovské ovládania boja hrá?a odmení, pri?om pri neskúsených hrá?ov mnohokrát potrestá. Nioh je dostupný pre konzoly PlayStation 4.

7. NieR: Automata 

zdroj fotografie: Square Enix

Táto podivná hra je zna?ne podcenená jej bizarnos?ou a obsahuje nieko?ko desiatok mo?ných koncov. V jej deji sa objavujú aj roboty protagonisti, pri?om otvorený herný svet mali pri vývoji na staros? japonskí tvorcovia. Pre mnohých nebude hranie tejto hry jednoduché a ide o kombináciu ?týlu RPG hry a klasického ak?ného titulu. Hrá? si mô?e NieR: Automata u?i? na konzole PlayStation 4 a PC.

6. Injustice 2

zdroj fotografie: Screenshot/WBGamesUK/YouTube

Nenechaj si ujs?
Starcraft z roku 1998 znova o?ije v parádnej Remastered verzii u? o pár tý?d?ov. Takto vyzerajú k?ú?ové prvky

Ako u? pod?a názvu tu?í?, Injustice 2 je druhým pokra?ovaním svojho prvého dielu Injustice, ?o je v podstate bojová hra podobná titulu Mortal Kombat. V nej sa v?ak nachádzajú známi hrdinovia z komiksových príbehov vydavate?stva DC. Spracovanie malo na starosti ?túdio NetherRealm z Chicaga. Hrá? má po porazení Batmana mo?nos? zahra? si aj ?hlúpu? kampa?, ale tie? nav?tívi? robustný svet ur?ený pre hranie v multi-player ?týle. Zahra? si ju mô?e? aj ty na konzole Xbox One, PlayStation 4 ?i na svojom po?íta?i.

5. Resident Evil 7: Biohazard 

zdroj fotografie: Capcom

Resident Evil 7 sa znova vracia ku svojim kore?om a hrá? skúma hororový dom, kde je v?ak len málo mo?ností ako sa bráni? pred prichádzajúcim zlom. Celý zá?itok z temného prostredia plného strachu je mo?né si u?i? aj prostredníctvom virtuálnej reality a konzoly PlayStation 4, ktorá takéto hranie umo?ní. Okrem toho je toto pokra?ovanie dostupné aj pre Xbox One a PC, no tam si u? nebude? môc? vychutna? prostredie vo virtuálnej realite.

4. Mario Kart 8 Deluxe

zdroj fotografie: Nintendo

Pre milovníkov menej stra?idelných hier je Mario Kart 8 Deluxe najlep?ou vo?bou pri vstupe do série Mario Kart. V hre sú vyu?ité mnohé trate, rôzne ?týly pretekov, ale aj postáv a motokár z hry Mario Kart 8 dostupnej pre Wii U, pri?om bol pridaný nový ?Battle Mode?. Táto novinka je dostupná pre nové Nintendo Switch a hrá?i si ju mô?u u?i? v podstate kdeko?vek. Ak si teda majite?om najnov?ieho Nintenda, rozhodne neváhaj a Mario Kart 8 Deluxe si vyskú?aj.

3. PlayerUnknown’s Battleground

PlayerUnknown's Battlegroundszdroj fotografie: Bluehole Studios

Nenechaj si ujs?
Táto hra je ?aleko lep?ia ako hocijaké Call of Duty ?i Battlefield. Nebude? vedie? od nej odtrhnú? o?i

Táto herná pecka patrí rozhodne medzi najlep?ie hry tohto roka. Na za?iatku ka?dej hry sa hrá? nachádza v lietadle, z ktorého bude spolu s ?al?ími 100 protivníkmi vylo?ený na pustom ostrove a navy?e neozbrojený. Úlohou ka?dého je pre?i? a získa? ?o najlep?iu výbavu, preto?e spolu s ?ou sa rapídne zvy?ujú aj ?ance na ?ivot. Hrá? v?ak musí zbrane a ?al?ie predmety h?ada? v budovách, kde na?ho mnohokrát ?aká silnej?í protivník. Napätie v PlayerUnknown’s Battleground prichádza u? hne? pri vysadení na ostrov, pri?om sa bude zvä??ova? a? do konca hry. Tento prepracovaný titul je dostupný pre PC a pre konzolu Xbox One má prís? e?te v tomto roku.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

zdroj fotografie: Nintendo

V tejto hre mô?e hrá? nasáva? slobodu plnými dú?kami. Jeho úlohou je zastavi? zlo a tie? entity Ganona, ktorý zahalil svet do temnoty. Spo?iatku sú prí?ery v?ade navôkol a zbrane sa rýchlo kazia, no postupom ?asu príde hrá? na to, ako zvý?i? svoje zdravie, ako porazi? aj silnej?ích nepriate?ov a ako pre?i? v extrémnych situáciách. Herný svet je plný hádaniek a tajomstiev, ?o dodáva hrá?ovi po ich vyrie?ení pocit ?ikovnosti. Toto je v?ak len zopár dôvodov, pre?o je The Legend of Zelda: Breath of the Wild tak skvelou hrou a jednozna?ne patrí medzi tie najlep?ie v roku 2017. Ako v?ak u? mo?no vie?, dostupná je iba pre konzolu Nintentu Wii U a Nintento Switch.

1. Horizon Zero Dawn 

zdroj fotografie: Guerrilla Games

?lenovia hernej komunity budú aj o 10 rokov diskutova? o v?etkých veciach, ktoré titul Horizon Zero Dawn priniesol. Táto hra hrá?ovi roz?íri mno?stvo emócií, ktoré pri hraní pre?íva. Mô?e si vychutna? prepracované herné systémy a vtipné spracovanie hlavnej postavy, Aloy. Herný svet ponúka chyt?avý príbeh hlavnej postavy, ktorá sa bude s ka?dou chví?ou hrania zlep?ova?, ?o hrá?ovi dodá motiváciu. Tento jedine?ný a chyt?avý herný titul je dostupný pre konzoly PlayStation 4.

Bonus – Overwatch

zdroj fotografie: Blizzard

Overwatch síce e?te vy?iel v máji 2016, no za ten rok od svojho predstavenia sa neustále vyvíjal, pri?om pribudli nové módy a herné postavy. Overwatch mnohí hrá?i vnímajú ako dobrú investíciu a zaka?dým pri hraní majú pocit nekone?nej zábavy. Vylep?enia v tejto hre za posledný rok priniesli skuto?ne ve?a, ?ím ju spravili e?te dokonalej?ou a prí?a?livej?ou. Zahra? si ju mô?e? aj ty na svojom po?íta?i alebo konzole Xbox One a PlayStation 4.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]