Vedci z Bristolskej univerzity pri?li na perfektne premyslený spôsob, ako zabi? dve muchy jednou ranou. Z rádioaktivného odpadu by sme toti? mohli vy?a?i? elektrickú energiu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedci pri?li s u?ito?ným spôsobom, ktorý doká?e generova? elektrickú energiu z rádioaktívneho odpadu. V jadrových elektrár?ach je rádioaktívny urán rozdelený v procese jadrového ?tiepenia. Ke? sú atómy rozdelené, vytvára sa teplo a teplo potom odparuje vodu do pary, ktorá pohá?a turbíny generujúce elektrickú energiu. Ve?kým nedostatkom tohto procesu je vytvorenie nebezpe?ného rádioaktívneho odpadu, ktorý sa nakoniec ukladá v grafitovom jadre. Dnes je táto jadrová kontaminácia bezpe?ne uskladnená, a? kým prestane by? rádioaktívna … a to bude a? o pribli?ne 11 460 rokov.

diamantové batérie
zdroj fotografie: Screenshot / YouTube / University of Bristol

Vedci v?ak na?li spôsob, v?aka ktorému mo?no zahria? rádioaktívny grafit tak, aby uvo?nil vä??inu rádioaktivity v plynnej forme. Plyn je vystavený vysokej teplote a nízkemu tlaku, ?ím sa mení na akýsi umelý diamant. Ke? sa tieto diamanty vystavia rádioaktívemu po?u, doká?e generova? malý elektrický prúd. Vývojári obklopili diamantovú batériu iným nerádioaktívnym diamantom, aby absorbovali ?kodlivé emisie. Tento krok umo?nil produkciu e?te vä??ieho mno?stva energie a batéria tak dosiahla takmer 100 %-nú ú?innos?. ?al?ou výhodou je ohromná ?ivotnos? batérií. Pod?a výskumov by okolo roku 7746 dosiahli iba polovi?né vyu?itie.

diamantové batérie
zdroj fotografie: Screenshot / YouTube / University of Bristol

To z nich robí vhodný zdroj energie pre situácie, kde nie je mo?né nahradi? be?né batérie. Pred??i? by sa mohli napríklad lety lietadiel, satelitov ?i kozmických lodí. Táto dlhá výdr? batérií by si na?la vyu?itie aj v kardiostimulátoroch a umelých pankreasoch, ?ím by sa tieto prístroje stali pre ich pou?ívate?ov ove?a spo?ahlivej?ími. Proces výroby elektrickej energie navy?e nevytvára emisie a nepotrebuje ?iadnu údr?bu. Zdá sa, ?e experti sú na správnej ceste k vyu?itiu prebyto?ného odpadu na nie?o ove?a u?ito?nej?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
10%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.