Tohtoro?né MWC je u? v plnom prúde a okrem nových smartfónov by sme sa mali do?ka? aj nových informácií o 5G. ?o ale vlastne 5G znamená a ?o od neho mô?eme o?akáva??

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?o je teda 5G?

Najjednoduch?ie povedané, 5G je mobilná sie? piatej generácie. Je to ?al?í dôle?itý krok vo vývoji mobilných technológií, ktoré pou?ívajú na?e zariadenia pre prenos dát. Ke? u? bude táto technológia ako-tak v prevádzke, 4G sa nám bude javi? podobne pomalé, ako je pre nás teraz 3G.

5g
zdroj fotografie: IBTimes

Po?me sa trochu pozrie? do histórie. Prvá generácia mobilných sietí (1G) vy?la v roku 1982. A? do predstavenia 2G sa jednalo a plne analógový systém. 2G v roku 1991 u? prinieslo digitálny systém a mobilné dáta v podobe GPRS a EDGE technológií. Zhruba po 10-tich rokoch u? pri?lo 3G, ktoré prinieslo ove?a lep?iu rýchlos?. Opä? po pribli?ne 10 rokoch sme sa do?kali dnes pou?ívaného 4G-?ka. Ako si si mohol v?imnú?, nová mobilná sie? je vyvinutá pribli?ne ka?dé desa?ro?ie.

5gzdroj fotografie: XavierStud

Kedy príde 5G?

Na základe vývoja mobilných sietí v minulosti mô?eme usúdi?, ?e aj 5G príde 10 rokov po spustení 4G-?ka. LTE, ktoré verejnos? pozná ako ?4G?, bolo spustené pribli?ne v rokoch 2010 a? 2011 (minimálne v Spojených ?tátoch). Prvé smartfóny s podporou mobilnej siete piatej generácie by sme mohli vidie? u? v roku 2020 a rozmach 5G by mohol za?a? okolo roku 2021. V niektorých kon?inách sa pravdepodobne 5G-?ka do?kajú e?te skôr, nako?ko Qualcomm plánuje spusti? prvé 5G produkty pre verejnos? v Ju?nej Kórei e?te pred za?atím Zimných olympijských hier 2018. Podobne ako pri prechode z 3G na 4G, aj pri prechode na 5G budeme potrebova? kompatibilné telefóny. Na tohtoro?nom MWC sme sa dokonca do?kali úplne prvého konceptu 5G smartfónu, ktorým je ZTE Gigabit. Tento vyu?íva procesor od Qualcommu, ktorého sú?as?ou je aj najmodernej?í X16 LTE modem schopný dosiahnu? rýchlos? s?ahovania 1 Gbps.
Ako sa 5G lí?i od 4G?

Je dôle?ité poveda?, ?e ?iadne 5G e?te nie je a ani tak skoro nebude. Neh?adiac na to, ?o budeme po?u? o 5G na tohtoro?nom MWC, aké sú výsledky testov rýchlosti, 5G je stále hudba budúcnosti. Je e?te priskoro sa bavi? o tom, aké presné ?pecifikácie 5G prinesie. Mô?eme iba odhadova? rýchlosti v gigabitoch a nízku latenciu, no o ni?om konkrétnej?om e?te nemô?eme diskutova?. Spolo?nosti ako AT&T, Intel a Qualcomm u? za?ínajú robi? experimentálne testy 5G technológie, ktoré e?te len uká?u ?tandardy tejto mobilnej siete. Zatia? sa povráva o akomsi mmWave (milimeter wave band transmission), ?o v doslovnom preklade znamená ?prenosové pásmo milimetrových v?n?. To by mohlo by? k?ú?om k dosiahnutiu extrémnych rýchlostí, aké 5G s?ubuje.

5g
zdroj fotografie: CNET

?o je mmWave technológia a pre?o je lep?ia?

Mobilná technológia prená?a údaje prostredníctvom rádiových v?n, ?o závisí od typu elektromagnetického signálu meraného ako iná frekvencia. ?ím je vy??ia frekvencia, tým je men?ia vlnová d??ka. Nová mmWave technológia teda udáva vlnovú d??ku v milimetroch a vo v?eobecnosti je to od 30 GHz do 300 GHz. Pre?o nás to vlastne zaujíma? Preto?e mmWave technológia poskytuje vy??ie dátové kapacity ne? máme teraz. A ?ím je vy??ia frekvencia, tým viac dát sa dá prenies?.

5g
zdroj fotografie: RCR Wireless News

Pre porovnanie, FM rádio be?ne vysiela iba audio na frekvenciách od 87.5 do 108.0 MHz. LTE, ktoré je zodpovedné za ove?a vä??ie mno?stvo dát potom vysiela od frekvencie 700 MHz do 2100 MHz (2.1 GHz). Technológia mmWave by mohla prinies? výrazné zlep?enie pri prenose cez LTE. Vyu?itie mmWave sme u? mohli vidie? napríklad v Starry Router. ?al?ia výhoda spo?íva v tom, ?e ?e antény prená?ajúce signál mô?u by? men?ie. Tým pádom sa do jedného zariadenia vmestí viac antén s rôznymi pásmami.

fm radio
zdroj fotografie: TechSpot

Bohu?ia?, 5G so sebou ale prinesie aj jednu nevýhodu. Vy??ie frekvencie znamenajú krat?ie vlnové d??ky a krat?ie vlnové d??ky znamenajú ni??í dosah. Ak sa k tomu e?te pridajú aj budovy a steny, vzniká problém so signálom. Jednoducho povedané, 5G bude vy?adova? viac vysiela?ov ako potrebovalo 4G. Zoberme si napríklad rádio a iné star?ie technológie, ktorým sta?í ove?a men?í po?et vysiela?ov s anténami. 4G-?ko sa na Slovensku neroz?irovalo práve najrýchlej?ie a 5G sa tým pádom bude e?te pomal?ie.
Gigabitové LTE / LTE Advanced / LTE Advanced Pro

LTE síce v sú?asnosti nedodáva gigabitové rýchlosti, no nedávno dokon?ené technológie ako LTE Advanced a LTE Advanced Pro mô?u slú?i? ako provizórium. LTE Advanced je u? teraz prítomné na niektorých smartfónoch a operátori ako Verizon ?i AT&T ho za?ínajú podporova?. Advanced Pro je ?al?ou evolúciou, ktorá by reálne mohla prinies? gigabitové rýchlosti a slú?ila by ako doplnok k 5G technológii. Spomína? si na ?asy, ke? sa e?te len roz?irovalo 4G a na miestach, kde e?te nebolo pokrytie, ho nahradzovalo 3G HSPA+? Podobná situácia by teda mala nasta? aj pri rozmachu 5G, ktoré by dopl?ovalo LTE Advanced Pro s porovnate?nými rýchlos?ami.

5g
zdroj fotografie: TheVerge

?o ak ?4G? ako ho poznáme dnes vlastne ani nie je 4G?

Od budúcej 5G technológie by sme ur?ite mali zmierni? na?e o?akávania. LTE Advanced toti? papierovo mô?e ponúka? gigabitové rýchlosti a LTE Advanced Pro rýchlosti a? do troch gigabitov za sekundu. Takéto rýchlosti ale reálne cez LTE zrejme tak skoro nedosiahneme. Vedel si o tom, ?e 4G technológia ako ju poznáme dnes papierovo ani je ?reálne 4G?? Pod?a dohodnutých ?tandardov by malo 4G poskytova? 100 Mb/s rýchlos? pri pohybe a a? 1 Gb/s stacionárne. Takéto rýchlosti na?e sú?asné siete ani z?aleka nedosahujú, i ke? spomínané LTE Advanced a Advanced Pro by to mohlo zmeni?. Chceme tým poveda? len to?ko, ?e aj ke? sa teraz ?íria o 5G informácie o gigabitových rýchlostiach, realita sa mô?e výrazne lí?i?, rovnako ako sa lí?i aj pri 4G.

Pre?o sa o 5G rozprávame u? teraz?

O mobilnej sieti piatej generácie sa rozprávame u? teraz preto, lebo dnes za?alo MWC v Barcelone a o?akávame od neho nové informácie od spolo?ností, ktoré 5G vyvíjajú. Medzi nimi sú napríklad americkí operátori AT&T a Verizon spolu s Intelom, Samsungom a Qualcommom, ktorí predstavili prvé ?ipy podporujúce gigabitové LTE rýchlosti. Cie?om tohto ?lánku bolo teda najmä upozorni? na to, ?e aj ke? informácie o rýchlostiach 4G a 5G na?im u?iam lahodia, realita sa mô?e zna?ne lí?i?. Jedno je ale isté. Budúcnos? bude rýchla.


zdroj fotografie: Wireless Week

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.