O kontroverzných praktikách americkej tajnej slu?by CIA u? na verejnos? uniklo mno?stvo detailov, ktoré zverejnila organizácia WikiLeaks. Po predchádzajúcich hackerských nástrojoch ale teraz pri?li ?al?ie detaily o ?peciálnom malvéri, ktorý bol ur?ený na infikovanie po?íta?ov odpojených od internetu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Citlivé a tajné informácie ich majitelia ?asto uchovávajú v po?íta?och, ktoré z bezpe?nostných dôvodov nemajú prístup na internet. Ani tento spôsob ochrany dát v?ak nezastavila CIA, ktorá si vyvinula ?pecializovaný malvér na získavanie týchto informácií. Tento nástroj ozna?ený ako ?Brutal Kangaroo? bol vyvíjaný pribli?ne od roku 2012. Infikovanie po?íta?ov prebiehalo prostredníctvom USB k?ú?ov, na ktorých sa tento kód nachádzal. CIA dokonca pre tieto tajné úlohy nepotrebovala ani svojich agentov, preto?e ?kodlivý softvér ?írili zamestnanci, ktorí mali prístup k izolovaným po?íta?om s po?adovanými informáciami.

zdroj fotografie: WikiLeaks

Nenechaj si ujs?
CIA ?pehuje ka?dý smartfón, po?íta? a dokonca aj smart televízory! Boli zverejnené tisíce tajných dokumentov

Na infikovanie týchto zariadení musela tajná slu?by najprv vyu?i? po?íta? konkrétnej organizácie, ktorý bol pripojený k internetu. Následne ho napadli a ukryli do? malvér. Ten u? len vy?kával, kedy niektorý z pracovníkov pripojí svoj USB k?ú?, ktorý bol ihne? nakazený ?kodlivým kódom. Na vytvorenie poslú?il ?peciálny nástroj nazvaný ako ?Drifting Deadline?. Po pripojení k?ú?a k primárnemu cie?u sa v?etky dôle?ité súbory potajme ulo?ili do pamäte. Po ?al?om vlo?ení do po?íta?a s pripojením na internet následne USB nadviazalo komunikáciu s hlavným serverom CIA, ktorému odoslalo v?etky stiahnuté dokumenty.

zdroj fotografie: Pixabay

Tajná slu?ba mohla týmto spôsobom preniknú? do po?íta?ov s Windowsom, ktorý obsahoval chybu známu pod ozna?ením ?CVE-2017-8464?, na ktorú Microsoft ihne? po odhalení problému vydal bezpe?nostnú záplatu. Prítomnos? ?kodlivého kódu ur?eného pre ?pioná? doká?u odhali? aj antivírusy Symantec, Avira, BitDefender a Rising Antivirus. Americká CIA má v?aka organizácií WikiLeaks tak povediac ?po chlebe?, preto?e u? pred ?asom bolo zverejnených nieko?ko tisíc tajných dokumentov o ?kodlivých nástrojoch, ktoré vyu?ívala pre svoje hackerské ú?ely. Aj napriek tomu v?ak stále nie je úplne známe, aké triky táto tajná slu?ba pri svojich ?innostiach pou?íva.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]