CEO Xiaomi prezradil dôvody, kvôli ktorým nie sú ich zariadenia vodeodolné

banner-mi-max
Voda je jedným z najvä??ích prírodných ?ivlov, ktorý doká?e priná?a?, ale zárove? aj bra?. Pokrýva a? 71 % zemského povrchu a prichádzame s ?ou do styku pri ka?dodenných ?innostiach. Na?e milované a nie lacné zariadenia sa v?ak s vodou príli? nemusia. Sta?í malá nepozornos? a smartfón sa mô?e ocitnú? v ne?elanom kúpeli.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Iste, sú tu aj zariadenia, ktoré sú vo?i vode chránené. Je tu napríklad spolo?nos? Sony, ktorá vyrába viacero modelov s certifikáciou, ktorá zaru?uje ur?itý stupe? ochrany proti tekutinám. ?alej netreba zabudnú? na najnov?iu vlajkovú lo? od Samsungu, ktorá ponúka certifikáciu IP68, a tým pádom je taktie? vodeodolná. HTC, Lenovo (Moto) a Apple taktie? vyrábajú zariadenia s oficiálnou alebo neoficiálnou ochranou proti drobným kvapkám a slab?iemu da??u. Nepríjemným faktom v?ak ostáva, ?e ?ínski výrobcovia ochranu proti vode zna?ne ignorujú. Jedným z týchto výrobcov je aj Xiaomi. Táto spolo?nos? vyrába milióny zariadení, no bohu?ia?, ani jedno z nich nedisponuje ?iadnou ochranou pred po?kodeniami spôsobenými vodou. CEO spolo?nosti, Lei Jun, sa v?ak rozhodol prezradi? pre?o tomu tak je.

Xiaomi Mi MAX 3GB/32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


xiaomi water
Pod?a jeho slov ka?dé, dokonca aj to najmen?ie po?kodenie smartfónu mô?e zaprí?ini? stratu odolávania tekutinám. ?al?ím dôvodom sú aj náklady, ktoré je potrebné vynalo?i? na samotné zabezpe?enie ochrannej certifikácie. Lei vraj u? dlh?ie uva?uje nad integráciou ochrany proti vode, no nie je to vraj lacná zále?itos? a na cene zariadenia by sa to mohlo prejavi? 20 % a? 30 % navý?ením. S oh?adom na tieto tvrdenia to vyzerá tak, ?e fanú?ikovia spolo?nosti Xiaomi by sa mali vode rad?ej vyhýba?. Aspo? zatia?.

Zdroj: Phonearena.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]