Vo svete internetu sa klasické platby kartou ?i prevodom stávajú staromódnymi a za posledné roky vzrástla najmä popularita virtuálnych mien. Jednozna?ne najznámej?ou z nich je BitCoin, ktorý je v obehu u? od roku 2009. Ve?kej ob?ube sa v?ak te?í aj Ethereum. Hodnota kryptomien sa v posledných tý?d?ov poriadne vy?vihla a v prípade BitCoinu ide o doteraz najvy??ie zaznamenané hodnoty. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pred pár d?ami sme ?a informovali o tom, ?e hodnota BitCoinu pokorila doteraj?ie historické maximum a stále stúpa. Cena za 1 mincu sa aktuálne pohybuje na úrovni viac ako 2000 ?. Pod?a mnohých odborníkov má BitCoin potenciál pokori? hranicu a? 9000 ?. Podobne úspe?nou kryptomenou je aj Ethereum, no aj ke? je jeho hodnota omnoho ni??ia, tak taktie? sa v posledných tý?d?och znásobuje. ?o v?ak stojí za vytváraním týchto populárnych virutálnych mien?

?a?obná infra?truktúra je základom celého systému. Roz?íri? ju mô?e ka?dý, kto prispeje výpo?tovou silou svojich zariadení na vytváranie ?al?ích mincí. Za odmenu je tu mo?nos? získa? mincu BitCoinu. Práve tento systém vytvoril z kryptomeny ve?ký priemysel, ktorý sa neustále rozrastá. Ve?ké spolo?nosti v?ak nezahá?ajú a vytvárajú dátové centrá obrovských rozmerov, s neuverite?nou výpo?tovou silou a ve?kou spotrebou energie. To v?etko len preto, aby mohli ?a?i? a produkova? nové mince pre BitCoin a Ethereum.

Táto fotografia pochádza z dátového centra cloudovej spolo?nosti Genesis Mining. Tá umo??uje zákazníkom vyu?íva? jej cloudové úlo?isko bez toho, aby si museli kupova? drahé hardvérové vybavenie.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

?a?i? virtuálnu menu je prakticky mo?né aj na domácom po?íta?i, no za potreby je ?peciálne vybavenie. Niektorí ?a?ia kryptomenu doma. Iní sa zas zdru?ujú do ve?kých skupín s dostato?ným vybavením, aby zvý?ili produkciu. Ideálnou vo?bou je v?ak spolo?nos? ako Genesis Mining.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Genesis Minig spo?iatku mala svoje bane na BitCoin v Bosne a ?alekej ?íne, no momentálne sa drvivá ?as? v?etkých operácií odohráva na Islande. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Práve Island sp??a tri dôle?ité kritéria ideálnych podmienok pre vytvorenie dátového centra. Elektrická energia je v tejto krajine lacná, pripojenie na internet je kvalitné a spolo?nosti u?etria aj za chladenie zariadení v?aka chladnej?iemu podnebiu. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Klimatické podmienky krajiny, v ktorej chce spolo?nos? zalo?i? dátové centrum, sú ve?mi dôle?ité. Pri prevádzke takéhoto centra vzniká obrovské mno?stvo tepla. Pokia? tak doká?e firma u?etri? peniaze za chladenie, mô?e dosahova? vy??í zisk.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Nenechaj si ujs?
BitCoin láme rekordy. Len za pár dní sa mu podarilo prelomi? ?al?iu historicky najvy??iu hodnotu

Spolo?nos? Genesis Mining je na Islande zrejme jedným z najvä??ích spotrebite?ov elektrickej energie, ?o je pre krajinu významné. CEO Marco Streng tvrdí, ?e v?dy, ke? prídu na Island, tak im energetické spolo?nosti ponúkajú prepravu vrtu?níkom. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Pokia? má firma skvelé podmienky a dobrú cenu za energie, v?etko ostatné ide bokom. Streng tvrdí, ?e ?vy?a?enie? 1 BitCoinu stojí pribli?ne 230 ?, no je trhová hodnota prevy?uje sumu 1900 ?. Za ka?dú jednu mincu tak získa spolo?nos? peknú sumu pe?azí.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Genesis Minig má v?ak okrem energií aj iné náklady, ktoré súvisia najmä s nákupom hardvérového vybavenia a zamestnávanie personálu. V sú?astnosti je ziskovos? spolo?nosti vy??ia ako 20 %, no nikto nevie predpoveda?, aká bude hodnota BitCoinu v budúcnosti a ako sa bude firme dari? pri prípadnom poklese hodnoty tejto kryptomeny. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Cloudový systém si pod?a Marca u zákazníkov získal ve?kú dôveru, preto?e oni sami nikdy takéto dátové centrum nevideli a ani doma BitCoin ne?a?ili. To ich v?ak vystavuje istému riziku. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Nebezpe?ným je toti? systém Ponzi. Pomocou neho doká?u podvodníci zákazníkov ?ikovne oklama?, pri?om sami si nechávajú vä??inu mincí. Mnohí z nich dokonca nevlastnia ani hardvér na produkciu kryptomeny a ?asto vyu?ívajú Photoshop, aby predstierali pravý opak.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Nenechaj si ujs?
Alza sprístup?uje nový spôsob platby. Na jej pobo?kách mô?e? plati? bitcoinom s nieko?kými výhodami

Spolo?nos? Genesis Minig ne?a?í iba mince BitCoinu, ale zameriava sa tie? na Ethereum. Táto kryptomena je vyu?ívaná najmä pri decentralizovaných aplikáciách a rôznych kontraktoch, ktoré sú uskuto??ované automaticky.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Cena druhej najpopulárnej?ej meny sa teraz pohybuje na úrovni 143 ? za 1 mincu. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

?a?obný hardvér je naozaj rozsiahly. V jednej miestnosti be?ne nájde? aj 10 000 ?a?obných grafických kariet. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

V?etko to vyzerá ve?mi s?ubne, no aké sú skuto?né podmienky pri práci v takejto ?a?obnej spolo?nosti? Pod?a technického odborníka Stefana Schindlera sú podmienky doslova hrozné.

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Pracovníci sú v bani neustále obklopení hlukom zariadení, ktoré produkujú obrovské teplo. Be?ná pracovná teplota v miestnosti dosahuje 40 a? 50°C. 

Genesis Miningzdroj fotografie: Genesis Mining

Nenechaj si ujs?
Revolu?ná technológia Blockchain má silu vytvori? úplne nový a hlavne bezpe?nej?í internet

Toto video ti odhalí, ako to pri zakladaní Genesis Mining vyzeralo. Aktuálne spolo?nos? zamestnáva nieko?ko desiatok zamestnancov, vrátane odborníkov na elektrickú energiu a internet. V prípade, ak zakladá nové dátové centrum, prijíma ?al?í pomocný personál. 

Kryptomeny sú v sú?asnosti skuto?ne ob?úbeným spôsobom platby v mnohých zákutiach internetu, no ich stabilitu v budúcnosti nedoká?e predvída? nikto. Preva?ne za to mô?e spôsob, akým celý systém virtuálnych mincí funguje, a tak je mo?né, ?e kedyko?vek mô?e klesnú? aj hodnota najpopulárnej?ieho BitCoinu. Pod?a mnohých v?ak má BitCoin pred sebou e?te dlhú cestu a po ?ase mô?e jeho celková hodnota poriadne stúpnu?. Pokia? má? teda prostriedky a si dostato?ne ?ikovný, mô?e? z virtuálnych mien nie?o vy?a?i? aj ty.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]