Výdr? batérie. Toto slovné spojenie rezonuje posledných pár rokov medzi v?etkými pou?ívate?mi smartfónov. Hoci sme sa po?as tohto obdobia do?kali viacerých významných objavov a konceptov, ktoré by nadobro mohli zvráti? nelichotivú situáciu spojenú s akumulátormi, ?iadna z nich sa nedo?kala reálneho vyu?itia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu, ?e sa dlhé roky medzi pou?ívate?mi systémov Android a iOS vedú ?abomy?ie vojny, na jednom sa predsa len oba znepriatelené tábory zhodnú. Výdr? batérie dne?ných smartfónov je jednoducho nedostato?ná a zrejme nik nie je nad?ený z ka?dodenného rituálu, kedy svoj telefón musí na nieko?ko desiatok minút pusti? z ruky a necha? ho znova na?erpa? energiu. Jeden z týchto táborov v?ak zrejme ?oskoro bude ma?, ?o sa tejto problematiky týka, mierne navrch. Najnov?ie informácie toti?to nazna?ujú, ?e spolo?nos? Apple údajne pracuje na vývoji zaujímavého ?ipu, ktorý mô?e nadobro ukon?i? ka?dodennú závislos? na nabíja?kách.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Stuff

Tento malý, no zato skuto?ne dôle?itý komponent nesie skratkový názov PMIC (Power Management Integrated Circuit). Na jeho vývoji má v sú?asnosti pracova? tím zlo?ený z a? 80 pracovníkov jabl?ného výrobcu. S touto radostnou informáciou v?ak zárove? prichádza jedno men?ie sklamanie. Predpokladá sa toti?, ?e PMIC ?ip z vlastnej továrne tejto spolo?nosti bude po prvý raz v smartfóne s logom nahryznutého jablka pou?itý a? niekedy v roku 2019. Na dlh?iu výdr? si tak opä? budeme musie? chví?u po?ka?, no teraz je u? aspo? známe, ako dlho.

zdroj fotografie: Fireebok

Nenechaj si ujs?
Apple chce obohati? iPhony o ?al?í hardvér z vlastnej dielne. ?o to bude tentokrát?

Zaujímavé je, ?e ob?úbená americká spolo?nos? doteraz tento dôle?itý komponent poberala od anglického dodávate?a, ktorému sa v?ak v doh?adnej dobe plánuje oto?i? chrbtom. Prednedávnom tie? vyplávalo na povrch ukon?enie partnerstva spolo?nosti Apple so spolo?nos?ou Imagination Technologies, ktorá do iPhonov dodávala grafické akcelerátory PowerVR. Oba tieto komponenty si tak Apple plánuje vyrába? svojpomocne a je celkom mo?né, ?e ich vylep?í na dosia? nepoznanú úrove?. Z týchto informácií tak jednozna?ne vyplýva, ?e sa americky výrobca plánuje osamostatni?, pri?om viac nechce by? závislý na dodávate?ov tretích strán.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]