Povedzme si pravdu, Apple sa celkom lí?i od v?etkých ostatných výrobcov. Najvä??ia odli?nos? sa nepochybne týka vlastného uzavretého opera?ného systému, ktorý mô?e? bu? milova?, alebo nenávidie?. Odli?nosti v?ak bada? aj po hardvérovej stránke, nako?ko si táto ob?úbená spolo?nos? mnohé komponenty vyvíja výhradne sama.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tieto sú?iastky tak nenájde? v ?iadnych iných zariadeniach. Za zmienku stoja napríklad vlastné procesory z línie Apple A, ktoré síce neponúkajú ?iadne extrémne parametre, no vzh?adom na uká?kovú odladenos? systému porá?ajú konkurenciu s ve?kým náskokom. Mo?no si v?ak netu?il, ?e tieto procesory dop??ajú grafické akcelerátory, ktoré Apple poberá od externého dodávate?a. Hoci bol donedávna tento technologický gigant s grafickými jednotkami PowerVR nadmieru spokojný, rozhodol sa, ?e si za?ne vyvíja? tieto sú?iastky svojpomocne.

zdroj fotografie: Apple

Túto prekvapivú správu prezradila spolo?nos? Imagination Technologies, ktorá sa zaoberá výrobou vy??ie zmienených PowerVR ?ipov. Nedávno ju kontaktoval gigant z amerického Cupertinu s tým, ?e najbli??ie dva roky platnú zmluvu viac neplánuje predl?ova?. Dôvodom má by? údajne vývoj vlastných grafických jednotiek, ktorými sa Apple pokúsi dosiahnu? vä??iu samostatnos? a nezávislos?. Pre britského výrobcu ?ipsetov v?ak táto správa znamená tvrdú ranu, nako?ko sa najznámej?ia spolo?nos? na svete starala a? o 50 % jej príjmov.

zdroj fotografie: PCWorld

Nenechaj si ujs?
Benchmarky majú nového krá?a! iPhony sú stále v tesnom závese

V praxi to pre be?ného pou?ívate?a znamená to, ?e u? budúcoro?né iPhony budú s najvä??ou pravdepodobnos?ou vybavené nielen procesormi z vlastnej dielne, ale i grafickými akcelerátormi. Kompletnou výrobou celého ?ipsetu by tak Apple mohol zo svojich zariadení vy?a?i? e?te o nie?o viac výkonu ako tomu bolo doteraz. Tieto odvá?ne plány v?ak mô?u spôsobi? nemalé problémy. Imagination Technologies toti?to vlastní ve?ké mno?stvo patentov týkajúcich sa mobilných grafických jednotiek, ktoré Apple nebude môc? vyu?i? vo svoj prospech. Bu? sa tak ?oskoro do?káme úplne nového typu grafického ?ipu, alebo budeme svedkami ?al?ieho ve?kého súdneho sporu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
20%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]