Na Slovensko mnohí poznajú ako malú krajinu v strede Európy, no my sa vieme presadi? svojimi projektmi aj v zahrani?í. O tom nás teraz presvied?a nová aplikácia Resco CityWatch od slovenských vývojárov, ktorá sa stala sú?as?ou práce nórskych hasi?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?as prechádzky po meste alebo len náhodnom objave nejakého problému ?i zne?istenia sa ho mnohí rozhodnú ignorova?. Dôvodom ?asto býva, ?e vybavenie s?a?ností kompetentnými pracovníkmi je mnohokrát príli? zd?havé. Tento prístup obyvate?ov mnohých miest k ich okoliu mô?e zmeni? nová aplikácia pre smartfóny Resco CityWatch. Práve s jej pomocou je mo?né len v?aka pár kliknutiam a fotografii nahlási? zne?istenie alebo tie? technický problém priamo predstavite?om samosprávy.

Rýchle rie?enie problémov

Toto oznámenie po odoslaní bude zobrazené v ich CRM systéme. Podnet následne vyrie?i priamo technik, ktorý bude o rie?ení informova? nadriadených, ale aj ob?anov. Spolo?nos? Resco sa sna?í zabudova? svoje u?ito?né aplikácie do systémov samospráv, aby sa tak zvý?ila efektivita rie?enia problémov a ob?ania sa mohli zapoji? do diania v mestách. Agnes Va?ková zo spolo?nosti Resco sa na túto tému vyjadrila takto:

??ablóny Resco Consumer Apps for Municipalities mô?u by? teda pou?ité hne? bez rozsiahlej konfigurácie a upravené pod?a potrieb konkrétneho zákazníka. To znamená, ?e miestna samospráva si sama zvolí, ?i chce pou?íva? aplikácie iba na prijímanie správ od ob?anov, alebo na komplexný mana?ment rie?enia udalostí a podnetov.?

 

CityWatch pomáha aj v Osle

Práve zlep?enie efektívnosti rie?enia problémov a rýchlos? prísunu nových informácií prostredníctvom Resco CityWatch ve?mi oce?ujú aj nórski hasi?i v Osle. V zbore ich pracuje a? 450, pri?om ?al?ích 70 zamestnancov funguje v Úrade pre prevenciu po?iarov. Ich povinnos?ou je dohliada? na bezpe?nos? budov a dodr?iavanie protipo?iarnych opatrení. Pri ich práci potrebovali získava? informácie, ale tie? vizuálne dôkazy priamo z miesta, kde sa problém vyskytol. To v?etko museli zaznamenáva? mimo kancelárie, no v?aka slovenskej aplikácii Resco CityWatch sa v?etko zmenilo, informoval o tom portál dobrenoviny.sk.

zdroj fotografie: Resco

Pri nahlásení novej správy sta?í jednoducho kliknú? na túto mo?nos? v hlavnej ponuke. Tam sa po ?uknutí na ikonu mrie?ky zobrazí ?Rýchle menu?, ktoré umo??uje vráti? sa na domovskú obrazovku, ale tie? zobrazi? posledné vyh?adávania. Nahlásenie problému zah??a len vyplnenie informácií a prilo?enie fotografie, s ktorou sa tieto údaje odo?lú do CRM systému.

Nenechaj si ujs?
Partia slovenských vývojárov zo ?túdia 6.5 Megaton vytvára perfektné Android hry, ktoré potrápia tvoje mozgové závity

Aj takéto inovácie pomáhajú mestám a ich obyvate?om zapoji? sa do aktuálneho diania. V?aka skvelej aplikácii priamo zo Slovenska sa u?ah?ila práca nielen nórskym hasi?om. Jej potenciál si rozhodne tie? nájde uplatnenie v domovskej krajine, no zatia? nie je dostupná v Obchode Play. Viac detailov o tejto aplikácii, ale aj o samotnej spolo?nosti Resco nájde? na oficiálnej stránke. 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]