Ka?dý z nás si ob?as z dlhej chvíle na svojom ob?úbenom smartfóne zahrá nejakú tú hru rôzneho ?ánru. Ak v?ak chce? vyu?i? vo?ný ?as a trocha potrápi? svoju myse?, máme pre teba hry priamo od slovenských vývojárov zo ?túdia 6.5 Megaton.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Portfólio hier pre smartfóny zah??a tie najrôznej?ie tituly od preslávených, ale aj menej známych vývojárskych ?túdií. Mnohí z vás si iste radi zahrajú náro?né strie?a?ky s prepracovanou grafikou, no mnohokrát svoj zrak obrátime aj na kategóriu jednoduchých logických titulov. ?asto sa tak stane, ?e práve jednoduch?í nápad s dobrým spracovaním doká?e medzi konkurenciou prerazi? a upúta? pozornos? pou?ívate?ov.

V jednoduchosti je krása

Podobným spôsobom sa nielen na slovenskej scéne sna?í pretla?i? do povedomia aj slovenské ?túdio 6.5 Megaton zo Serede. Partia ?ikovných chalanov sa rozhodla zahodi? predsudky vo?i jednoduchým logickým hrám a pustili sa do vytvárania jedine?ných titulov, ktoré pri hraní doká?u myse? hrá?ov poriadne ?po?tekli??. Nikdy predsa nie je na ?kodu si oprá?i? na?e logické zmý??anie a práve to chcú dosiahnu? vývojári stojaci za hrami ako Pair Play, ImPolygons a Cubz. Tie si mô?e? u? teraz do svojho Android smartfónu stiahnu? v Obchode Play. Ka?dá z týchto hier je v nie?om jedine?ná, no ich spolo?ným znakom je práve zameranie na logiku ?i pamä? hrá?a. ?túdio 6.5 Megaton teda aj napriek svojmu mladému veku urobilo skvelú robotu, ktorú ocení nejeden priaznivec hlavolamov.

zdroj fotografie: 65megaton.com

Nenechaj si ujs?
Nemá? rád rozhodovanie? Nechaj to na slovenskú aplikáciu Pitchoose
Ako to v?etko vzniklo?

Za vývojom týchto aplikácií stojí Dodo Vilhan, Miroslav ?irka a Juraj Kri?tof zo Serede, ktorí predtým zastávali profesie dizajnérov a programátorov. Ich zanietenie do mobilných hier viedlo k vytvoreniu vlastného ?túdia, v ktorom sa venujú produkcii vlastných titulov. Ako v?ak vznikol samotný názov tohto mladého ?túdia? Obyvatelia Serede zrejme budú pozna? starú továre? na spracovanie niklu za mestom. Práve tam sa nachádza obrovský kopec ?ierneho odpadu a hádaj, akú hmotnos? má táto kopa? Mno?stvo odpadu o váhe pribli?ne 6 500 000 ton bolo in?piráciou pre názov 6.5 Megaton.

zdroj fotografie: 65megaton.com

Týmto originálnym spôsobom dokázali vytvori? ?túdio s ve?kým potenciálom, od ktorého u? teraz mô?eme o?akáva? hne? nieko?ko nových hier. Medzi nimi uvidíme aj titul Tube Fall a v pláne sú ?al?ie dve aplikácie, ktoré mô?u hrá?ov skuto?ne zauja?. Pokia? bude táto nová trojica hier rovnako dobrá ako práca troch ?ikovných slovenských vývojárov, tak sa máme naozaj na ?o te?i?.

Aktuálne herné tituly pre Android:

?akujeme za ?itate?ský tip.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]