Po?uli sme o tom u? takmer v?etci. Obyvatelia Spojených ?tátov amerických mohli predv?erom sledova? jedine?né vesmírne divadlo – úplné zatmenie Slnka. Napriek tomu, ?e sa tento zaujímavý úkaz pravidelne opakuje v rôznych formách, v?dy sa z neho mô?e radova? len ?as? obyvate?stva na?ej planéty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tentoraz sa teda usmialo ??astie práve na ?krajinu neobmedzených mo?ností?, ktorá za?ila najvä??ie zatmenie Slnka za posledných 100 rokov. V tomto smere teda rozhodne máme Ameri?anom ?o závidie?, nako?ko podobné predstavenie na území Slovenska v najbli??ích rokoch, bohu?ia?, neuvidíme. Men?ou náplas?ou budú aspo? tie ?iasto?né, ktorých sa do?káme v priebehu nasledujúcich rokov hne? viackrát. Ak si ale na?alej sklamaný, tak si svoju náladu mô?e? zlep?i? prostredníctvom ni??ie uvedených Tweetov a hlá?ok v Google vyh?adávaní, ktoré bezprostredne po tomto úkaze Ameri?anov zaujímali najviac.

Zatmenie Slnka boles? hlavy


zdroj fotografie: Google Trends

Ak ti ?kodorados? nie je cudzia, tak sa v tomto momente zrejme poriadne zabáva?. Zdá sa toti?, ?e Ameri?anov za?ala ihne? po zatmení hromadne bolie? hlava.

Boles? o?í

Boles? hlavy úzko súvisí s boles?ou o?í. Mno?stvo odvá?livcov toti? pri pozorovaní zatmenia Slnka odmietlo pou?i? nesmierne dôle?ité ochranné pomôcky, ?o sa vzápätí prejavilo nepríjemným pálením.

Pozorovanie Slnka

?alej boli vyh?adávané aj frázy, ktorými sa ?udia sna?ili zisti?, ?o im priamo pri pozorovaní tohto astronomického divadla hrozí.

Pozrel som sa na Slnko

Na?li sa v?ak aj takí, ktorí na pred?asné zis?ovanie jednoducho nemali ?as a na Google sa obrátili a? po nerozvá?nom nahliadnutí na na?u najbli??iu hviezdu.

Popálené o?i

V takomto prípade v?ak týmto odvá?livcom nezostávalo ni? iné, ako vyh?ada? ?o najlep?iu prvú pomoc na pálenie o?í.

Nenechaj si ujs?
NASA dokázala vytvori? neuverite?nú fotografiu zatmenia Slnka. V hlavnej úlohe Medzinárodná vesmírna stanica

Celkovo sa na?lo skuto?ne ve?a ?udí, ktorí si nevá?ia svoj zrak. Sved?í o tom aj celkom slu?ný po?et Tweetov, ktorý len a len potvrdzuje osobitos? Amerického národa. Ve? posú? sám.

?Na sekundu som sa pozrel priamo do Slnka a teraz ma skuto?ne bolia o?i, toto zatmenie Slnka nie je vtip.?

 

?Naozaj netu?ím ako mô?e odo m?a niekto o?akáva?, ?e sa nepozriem hore na oblohu, ke? viem, ?e sa tam odohráva nie?o výnimo?né.?

Update: ?STRA?NÝ nápad, teraz ma poriadne bolia o?i.?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
100%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]