Ka?doro?ne mô?eme na trhu smartfónov vidie? desiatky nových modelov v rôznych kategóriách, ktoré majú ohúri? zákazníkov. Ako ka?dý výrobca, tak aj Apple si svoje modely pripravuje pod rú?kom tajomstva a len zopár vyvolených mô?e vidie? o?akávané iPhony pred ich predstavením. Ako sa v?ak spolo?nosti darí udr?a? v tajnosti v?etky informácie o svojich novinkách? Na túto otázku odpovedal ?tudent, ktorý mal mo?nos? v továrni Pegatron pracova? 6 tý?d?ov, po?as výroby iPhonu 7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj pracovníci v ?alekej ?íne vedia, aké sú iPhony na celosvetovom trhu populárne. Zeng prezradil, ?e e?te ke? be?ala výrobca star?ieho modelu 6S, tak u? sa továre? pripravovala na výrobu novej 7-ky. To zah??alo prestavbu výrobných liniek a zmenu infra?truktúry podniku. Ani samotní zamestnanci továrne toho o pripravovaných novinkách od Apple príli? nevedeli. Ke? sa za?ne továre? pripravova? na výrobu nového modelu, tak výrobná linka je pred o?ami zamestnancov zakrytá.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Pri 6-tý?d?ovej brigáde za?il Zeng, ?e nadriadení v továrni presunuli zamestnancov na inú linku, aby tú pôvodnú mohli upravi? pre príchod nového iPhonu 7. Po návrate zamestnancov ?akala upravená linka, pripravená na produkciu. Výrobca je v?ak obozretný v mnohých smeroch. Pracovníci majú zakázané do továrne prinies? so sebou akýko?vek kúsok kovu a v?etky smartfóny musia by? po?as pracovnej doby odlo?ené v ?atniach. Tým sa zabráni úniku fotografií s podobou nového modelu.

zdroj fotografie: Dejian Zeng

Pri vstupe do práce musí ka?dý zamestnanec prejs? bezpe?nostnou kontrolou, ktorá zah??a overenie jedine?nou identifika?nou kartou a rozpoznávaním tváre. V období, kedy sa výroba pripravuje na produkciu nového modelu, je zvý?ená citlivos? detektora kovov, s ?ím majú najvä??í problém najmä ?eny kvôli ich podprsenkám. Napo?udovanie, mana?éri na vysokých postoch majú mo?nos? bra? do výroby svoje smartfóny. Je teda mo?né, ?e akéko?vek uniknuté fotografie pochádzajú práve od nich. Aj oni v?ak musia prejs? istou bezpe?nostnou previerkou, kedy strá?nikom musia dokáza?, ?e je ich smartfón vypnutý.


zdroj fotografie: Twitter/Tim Cook

iPhony lacnej?ie ako na Slovensku!

Zeng ale tvrdí, ?e pod?a neho sa niekedy vyskytnú prípady, ke? aj takýto dôle?ití pracovníci oklamú bezpe?nos? falo?ným krytom, aby mohli nafoti? pripravovaný iPhone. ?al?ím zdrojom informácií o novom iPhone 7 pre médiá boli aj samotní pracovníci na montá?nej linke. Tí u? po spustení testovacej výroby mali mo?nos? vidie?, ?e nová 7-ka neobsahuje ?iaden 3,5 mm jack a na zadnej strane má a? dva fotoaparáty. Celá továre? je v?ak pod drobnoh?adom kamier. Ke? sa niektorí pracovníci pokúsili odcudzi? iPhone 7, tak boli prichytení a spolo?nos? ich predala do rúk polície.


zdroj fotografie: Ifeng

Z toho dôvodu sa tie? vykonával vä??í po?et auditov, kedy poverení pracovníci priamo z Apple kontrolovali, ?i je v?etko v poriadku. Mana?éri továrne boli pod?a Zenga v tom ?ase ve?mi nervózni. Po kontrole a vyladení v?etkých chýb výrobnej linky sa po továrni zamestnanci z Cupertina pohybovali aj na?alej. Dohliadali tam na bezpe?nos? a hladký priebeh výroby. Re?im továrne Pegatron v ?íne je ve?mi prísny a Apple si svoje pripravované smartfóny strá?i ako oko v hlave.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
38%
Neznášam to
38%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]