Adobe Flash Player bol dlhé roky potrebnou sú?as?ou webových prehliada?ov, ktoré pomocou tohto doplnku dokázali zobrazi? reklamy ?i iný obsah. ?oskoro ale spolo?nos? ukon?í jeho podporu, a to z dôvodu doslova mizerného vyu?itia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Presne o tri roky, teda v roku 2020 sa svet rozlú?i s týmto slávnym doplnkom pre webové prehliada?e. Klesajúce ?tatistiky pou?ívania hovoria za v?etko a spolo?nos? u? viac nemá dôvod na podporu. Pre predstavu, e?te v roku 2014 a? 80 % pou?ívate?ov nav?tevovalo weby, ktoré vy?adovali Flash Player a v roku 2017 je to u? len 17 % z nich. Doteraz u? stihlo mnoho ve?kých spolo?ností tento doplnok zo svojich prehliada?ov odstráni?.

Koniec pre Adobe Flash Player bol nevyhnutný

Medzi nimi je aj Google, Facebook, Microsoft, Mozilla ?i Apple. Práve spolo?nos? z Cupertina bola prvou, ktorá sa rozhodla obmedzi? v iOS zobrazovanie obsahu pomocou Flash Playeru. Výsledkom tohto rozhodnutia boli dlhé ??ahanice?, no ani to tento webový doplnok nezachránilo. Jeho vyu?itie postupne klesalo ?oraz viac a mnohé nové verzie webových prehliada?ov u? prichádzali bez podpory pre tento softvér. Najvä??ou nevýhodou a zárove? no?nou morou pre IT ?pecialistov bola zlá bezpe?nostná stránka, ktorá neraz narobila viac ?kody ako ú?itku.

zdroj fotografie: Screenshot / Adobe

Niet sa preto ?omu divi?, ?e mnohé firmy sa od vyu?itia za?ali di?tancova?. Microsoft zo svojej ponuky s?ahoval aplikácie obsahujúce tento ?prehráva?? a Google v Chrome uprednostnil novú platformu HTML 5. Adobe sa v?ak plánuje sústredi? na vývoj nových webových ?tandardov, aby si udr?ala v tejto sfére svoju pozíciu.

Nenechaj si ujs?
Nátlak fanú?ikov pomohol. Microsoft Skicár nezru?í, bude? si ho môc? stiahnu?

Jej Flash Player je v dne?ných d?och takmer nevyu?ívaný a firma má mnoho dôvodov na ukon?enie podpory. O 3 roky tak bude tento doplnok skuto?ne vyradený a pou?ívatelia sa pri prehliadaní internetu stretnú s ?oraz modernej?ím spracovaním webových stránok, ktoré ponúknu najmä bezpe?nej?ie zázemie a kvalitnej?ie slu?by.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]